Ewa Bernatowicz – księgowość budżetowa, kasjer
Małgorzata Żyśko – księgowość finansowo-budżetowa
Edyta Zielonka – księgowość budżetowa
Marzena Smolińska – księgowość finansowa i płace
Monika Woźniak – podatki i opłaty
Mariola Droszczak – windykacja należności finansowych

Ważne dokumenty

 1. Wniosek zaświadczenie

Deklaracje

Podatek od nieruchomości od 01-07-2019

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania:
Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości
 2. Interaktywna deklaracja na podatek od nieruchomości
 3. Załącznik nr 1 - Dane o przedmiotach opodatkowania
 4. Załącznik 2 - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Deklaracja na podatek rolny od 01-07-2019

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania:
Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

 1. Deklaracja na podatek rolny
 2. Interaktywna deklaracja na podatek rolny
 3. Załącznik nr 1- Dane o przedmiotach opodatkowania
 4. Załącznik nr 2 - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Deklaracje na podatek leśny od 01-07-2019

Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania:
Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

 1. Deklaracja na podatek leśny
 2. Interaktywna deklaracja na podatek leśny
 3. Załącznik nr 1- Dane o przedmiotach opodatkowania
 4. Załącznik  nr 2 - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Pomoc publiczna

Ulga inwestycyjna

 1. Oświadczenie o zakończeniu budowy
 2. Oświadczenie o statusie podatnika VAT
 3. Oświadczenie o wykorzystaniu energii
 4. Wniosek ulga inwestycyjna
 5. Załącznik do wniosku o ulgę inwestycyjną
 6. Zestawienie poniesionych wydatków

Ulga z tytułu nabycia gruntów

 1. Formularz informacji
 2. Oświadczenie o pomocy de minimis
 3. Wniosek o zastosowanie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Akcyza

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
 2. Oświadczenie o dzierżawionych gruntach
 3. Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego - pomoc publiczna
 4. Załącznik do wniosku - pomoc w rolnictwie

Windykacja należności finansowych

 1. Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku (.docx)
 2. Wniosek o zwrot nadpłaty podatku (.docx)
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z tytułu opłat (.docx)

Renata Dziurman – sprawy obronne, obsługa Rady Gminy
tel. 76 8316 285 w. 32 | e-mail: r.dziurman@gaworzyce.com.pl

 


 

Ważne dokumenty
 1. Wniosek - Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Wniosek - Zwrot kosztów dowozu ucznia z niepełnosprawnościami do placówki
 3. Wniosek - Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Urząd Gminy w Gaworzycach wychodzi na przeciw osobom niepełnosprawnym oraz starszym mającym problemy z samodzielnym poruszaniem się. Takie osoby mogą sprawę urzędową załatwić w domu poprzez usługę "Mobilny Urzędnik". Usługa działa na podstawie Zarządzenia nr 25/2021 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 11.03.2021 r.
 

Nowa usługa polega na realizacji spraw urzędowych przez pracowników urzędu w miejscu Państwa zamieszkania, na terenie Gminy Gaworzyce.

Dla kogo

Osobami uprawnionymi do skorzystania z usługi są mieszkańcy gminy Gaworzyce, którzy z powodu niepełnosprawności ruchowej lub starszego wieku maja ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w siedzibie Urzędu.

Jak się zgłosić

Aby skorzystać z obsługi Mobilnego Urzędnika należy dokonać zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu 76 8316 285 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Gaworzycach.
 

Jak to działa

 • Realizacja zgłoszeń obsługiwana jest wg kolejności ich przyjęcia.
 •  Usługi, w ramach działania Mobilnego Urzędnika realizowane są we wtorki, stanowiące dni obsługi Mobilnego Urzędnika, w godzinach od 10.00 do 14.00. W wyjątkowych sytuacjach urzędnik może wyznaczyć inny termin wizyty.
 •  Zakres czynności , jakie mogą zostać zrealizowane w ramach Mobilnego Urzędnika został opisany szczegółowo w §4 Regulaminu usługi.
 •  W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku, udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą, dokona wizji lokalnej w terenie, jeśli sprawa tego wymaga, a także przyjmie wniosek od Klienta, dostarczy go do Urzędu Gminy w Gaworzycach i złoży na dziennik podawczy.
 •  Wszelkie inne, poza wnioskiem, dokumenty, wymagane do przedstawienia w ramach procedury, Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie.

 

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom wizyty odbywające się w ramach Mobilnego Urzędnika będą za każdym razem potwierdzane telefonicznie z tel. 76 8316 285, najpóźniej do godz. 10.00 w dniu obsługi zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń, które mają być obsłużone o godz. 10.00 - najpóźniej do godz. 16.00 w dniu poprzedzającym wizytę.

W ramach telefonicznego potwierdzenia wizyty Klientowi zostaną podane imię i nazwisko pracownika, który będzie dokonywał obsługi. Przed rozpoczęciem obsługi pracownik wylegitymuje się, okazując dowód osobisty.

Nasi partnerzy