Uchwały podatkowe na rok 2024

Uchwały podatkowe na rok 2023

 

Uchwały podatkowe na rok 2022

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.pdf

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2022.pdf

Uchwała w sprawie podatku od posiadania psów.pdf

Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych.pdf

Uchwały podatkowe na rok 2021

Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych.pdf

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

Uchwała w sprawie podatku od posiadania psów.pdf

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.pdf

Uchwały podatkowe na rok 2020 

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała ws opłaty od posiadania psów

Uchwały podatkowe na rok 2019

Uchwała ws. wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Formularze podatkowe do pobrania (paczka ZIP)

Od 1 lipca 2019r. obowiązują jednolite urzędowe formularze podatkowe na podatek od nieruchomości rolny i leśny -  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. (Dz.U. z 2019r. Poz.1104,1105 i 1126).
Druki można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów – www.finanse.mf.gov.pl/ formularze do druku  w zakładce – podatki i opłaty lokalne, formularze do druku.


Uchwały podatkowe na rok 2018 

Uchwała ws. wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała ws. określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Formularze podatkowe do pobrania (paczka ZIP)

Uchwały podatkowe na rok 2017 

Uchwała ws. wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała ws. określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Uchwała ws. wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Formularze podatkowe do pobrania (paczka ZIP)

Uchwały podatkowe na rok 2016 

Uchwała ws stawek podatku od nieruchomości

Uchwała ws opłaty targowej

Uchwała ws opłaty od posiadania psów

Uchwała ws podatku od środków transportowych

Formularze podatkowe (paczka ZIP)

Uchwały podatkowe na rok 2015 

UCHWAŁA NR XXXV/224/2014 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2015 roku

UCHWAŁA NR XXXV/225/2014 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gaworzyce Nr XVIII/109/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

UCHWAŁA NR XXXV/226/2014 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XXXV/227/2014 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała w sprawie podatku od posiadania psa

UCHWAŁA NR XVIII/109/2012 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

Formularze podatkowe na rok 2015 (paczka ZIP)

Uchwały podatkowe na rok 2014 

 Uchwała NR XVIII/109/2012 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

Uchwała NR XXVII/165/2013 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała NR XXVIII/173/2013 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2014 roku

Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała w sprawie podatku od posiadania psa

Uchwały podatkowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XVIII/109/2012 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

Formularz DL1 Formularz DN1 Formularz DR1 Formularz IL1 Formularz IN1 Formularz IR1

UCHWAŁA NR XVIII/110/2012 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XVIII/111/2012 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2013 roku

Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała w sprawie podatku od posiadania psa

Opłata za posiadanie psa

Obowiązek podatkowy dotyczący opłaty od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z końcem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeśli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
  2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa;
  3. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania  jednego psa;
  4. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zmianami/.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /tekst jednolity z 2005r.:Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zmianami/

Uchwała Nr IX/49/07 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2008. - z mocą obowiązującą.

Opłatę od posiadania psów można dokonać w kasie lub bezpośrednio na konto: Urząd Gminy Gaworzyce Nr 21 8649 1060 2007 7001 1223 0007