W Urzędzie Gminy w Gaworzycach we wtorki oraz w czwartki działa PUNKT KONSULTACYJNY programu "Czyste Powietrze".

Pomocy w zakresie wypełniania wniosków udziela p. Marta Maślak (biuro nr 209).
Tel. 76 8316 285 w. 47 | e-mail: m.maslak@gaworzyce.com.pl

Pomoc udzielana jest:

 • we wtorki - w godzinach od 8:00 do 16:00
 • w czwartki - w godzinach od 7:00 do 15:00.

Zaświadczenia o dochodach wydaje:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Okrężna 95, 59-180 Gaworzyce
 • tel. 76 8316 267
Beneficjenci uprawnieni do dofinansowania, to osoby fizyczne, które muszą spełnić następujące warunki:
 1. właścicielem lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą (mogą być wyodrębnione maksymalnie dwa lokale mieszkalne)
 2. Wartości progów dochodowych:
  w Części 1) Programu – do 135 000 zł,
  w Części 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  w Części 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 3. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,  nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
 4. Z wydanym zaświadczeniem o dochodach należy wypełnić wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste powietrze.

Konsultacje oraz pomoc w wypełnianiu wniosku udzielane są w Punkcie konsultacyjnym programu „Czyste powietrze”, który znajduje się w Urzędzie Gminy w Gaworzycach - biuro 209.WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, że od dnia 03.01.2023 r. zmianie ulega program jak i dokumenty wykonawcze.

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany, które mają zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadza kolejną odsłonę programu „Czyste Powietrze”, która spowoduje, że Beneficjenci programu nie tylko uzyskają bezpieczeństwo cieplne dla swoich domowników, ale docelowo będą płacić mniej za ciepło.

Informację o nowym programie można uzyskać również w Urzędzie Gminy w Gaworzycach pod numerem telefonu: 76 8316 285 wew. 47.


Szczegóły najważniejszych zmian w programie „Czyste Powietrze”

1. Program wprowadza dodatkowe finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji.

Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach Programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak dotychczas na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej.

W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu „Czyste Powietrze”. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części Programu. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu jaki osiąga wnioskodawca Programu. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.


Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku:

 

 • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub
 • o minimum 40%.

Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części PPCP.
 

Utrzymany został kierunek odpowiednio wyższej intensywności dofinansowania do zakupu i montażu najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań.

 • w Części 1) Programu – do 135 000 zł,
 • w Części 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • w Części 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Nowa wersja wniosku przygotowana została w oparciu o zastrzeżenia zgłaszane do jego poprzedniej wersji. Uproszczony został wniosek aplikującego o środki finansowe, przez co potencjalny beneficjent poświęci mniej czasu na jego wypełnienie. Zrezygnowano z konieczności podawania we wniosku informacji technicznych, których uzupełnianie sprawiało wnioskodawcom problemy na etapie jego wypełniania. Zrezygnowano także z konieczności zbierania dokumentów dot. wysokości dochodów, a zamiast dołączania dokumentów wystarczy złożenie oświadczeń.

W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

W dostosowaniu do ujednolicenia zasad i dostosowaniu do przyszłych źródeł finansowania, jakimi są środki z KPO i FEnIKS wyłączono z kosztów kwalifikowanych podatek od towarów i usług (VAT) przy jednoczesnym podniesieniu intensywności dofinansowania przedsięwzięcia w celu zrekompensowania powyższej zmiany.

Inne ważne zmiany w programie to:  wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

W ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową. Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku.

Program zostaje też uproszczony w zakresie procesu obsługi i rozliczeń.

Informacja na dzień 31.03.2023 r.

Teryt Nazwa gminy Powiat Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów o dofinsnowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć zakończonych Kwota wypłaconej dotacji (zakończone)
21602 Gaworzyce Polkowicki 65 48 31 319916,19