Deklaracja dostępności

 

korytarz pałacu w którym mieści się urząd
Wstęp

Gmina Gaworzyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminy Gaworzyce.

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Nazwa podmiotu publicznego

Gmina Gaworzyce

Adres strony internetowej

www.gaworzyce.com.pl

Data publikacji strony internetowej

2010-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji

2021-02-15

Status strony

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności
 1. Część opublikowanych plików nie jest dostępnych cyfrowo;
 2. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej niektórych artykułów;
 3. Część opublikowanych grafik nie zawiera opisu alternatywnego;
 4. Niektóre z publikowanych treści posiadają nieodpowiednie formatowanie;
Wyłączenia
 1. Mapy (przy zapewnieniu alternatywy);
 2. Multimedia opublikowane do września 2020 roku;
 3. Archiwalne dokumenty i treści (publikowane do września 2018 roku);
 4. Dokumenty podmiotów trzecich;
 5. Dzieła sztuki;
 6. Multimedia na żywo;
Ułatwienia

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 1. podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery);
 2. możliwość powiększenia lub pomniejszenia tekstu na stronie;
Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-09.

Audytor

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba kontaktowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedury związane z zapewnieniem dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
Budynek Urzędu Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95.

Gmina Gaworzyce posiada szczegółowe opracowanie programu dostępności obiektów będących własnością Gminy Gaworzyce, poniżej wyszczególniono podstawowe elementy dla budynku, w którym mieści się Urząd Gminy:

 1. Urząd Gminy w Gaworzycach mieści się na pierwszym piętrze zabytkowego pałacu w Gaworzycach.
 2. Budynek jest wyposażony w platformę dla osób niepełnosprawnych umożliwiającą wjazd na pierwsze piętro pałacu.
 3. Na parkingu przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. W Sekretariacie Urzędu znajduje się pętla indukcyjna pomocna dla osób słabosłyszących.
 6. Wejście do Urzędu  nie jest  zabezpieczone bramkami.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym/przewodnikiem.
 8. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduję się na parterze budynku.
 9. Na parterze budynku po lewej stronie znajduję się ogólnodostępny telefon z listą numerów wewnętrznych do pracowników urzędu.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. Na schodach i wszelkich innych zmianach poziomu zastosowano oznaczenia kontrastowe.
 12. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Jest możliwość skorzystania z funkcji tłumacza PJM po uprzednim zgłoszeniu na co najmniej 3 dni robocze.
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Poniżej przedstawiamy raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego na dzień 1.01.2021 r.

 1. Urząd Gminy w Gaworzycach
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Gaworzycach
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Kłobuczynie
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Koźlicach
Kontakt ws. dostępności architektonicznej

Osobą wskazaną do kontaktu w sprawie dostępności architektonicznej jest:

Wniosek o zapewnienie dostępności

Osoby, które mają uwagi odnośnie zapewnienia dostępności mogą złożyć wniosek wypełniając formularz zamieszczony poniżej:

Warunki techniczne
Umiejscowienie linków do Deklaracji Dostępności

Link do deklaracji dostępności znajduje się w stopce strony internetowej na stronie głównej www.gaworzyce.com.pl