W jaki sposób umówić się na poradę?

Przed uzyskaniem takiej pomocy trzeba złożyć wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość:

 1. elektronicznie poprzez stronę: https://np.ms.gov.pl
 2. w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
 3. elektronicznie na adres: npp@powiatpolkowicki.pl
 4. ustnie przez telefon podając imię, nazwisko, adres, PESEL, przyczynę odstąpienia od pisemnej formy oświadczenia

Starostwo Powiatowe w Polkowicach informuje, że w związku z realizacją art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 5 sieprnia 2015 r. o niedopłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) wprowadzono dodatkową możwliwość rejestracji na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, za pomocą elektronicznej rezerwacji.

Elektronicznej rejestracji dokonać można samodzielnie, wchodząc na stronę powiatu polkowickiego w zakładkę NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA wybierając opcję REJESTRACJA, bądź bezpośrednio na stronę https://powiatpolkowicki.npp-24.pl

Następnie należy wybrać zakres wizyty, dokonać wyboru punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, termin i godzinę, i potwierdzić dokonanie zgłoszenia. Wówczas zostanie wygenerowany numer rezerwacji. Można opcjonalnie wskazać swój adres e-mailowy lub numer telefonu.

Wizytę można również  ustalić telefonicznie, dzwoniąc pod numer tel. 513 061 457 od pon. do piątku  w godz. od 7:30 do 15:30.

atrybut sądu, młot

Nieodpłatna pomoc prawna

2024-1.pdfStarosta Polkowicki Kamil Ciupak uprzejmie informuje, iż na terenie powiatu polkowickiego realizowane są działania w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja, przysługują osobie uprawnionej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, wówczas nie jest wymagane oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady

Co obejmuje?

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się  postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. nieodpłatną mediację,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 6. w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatana pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje pomoc  w zakresie:

 • prawa rodzinnego, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa, ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej, prawa administracyjnego, prawa podatkowego oraz spraw karnych.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


Zapisy na porady

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, mediacji, odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty, z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności. Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie porad odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń do wszystkich punktów działających na terenie powiatu dokonuje się telefonicznie pod numerem:
tel. 513-061-457 w godz. 7:30-15:30 oraz npp@powiatpolkowicki.pl

Harmonogram działania punktu w Urzędzie Gminy w Gaworzycach

Osobą wyznaczoną do obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, 1 dzień
w tygodniu, tj. wtorek od godz. 11:00 do godz. 15:00 jest radca prawny Pan Łukasz Miterka.

Szczegółowy harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Polkowickiego:

Poniżej znajdują się pliki z szczegółową listą jednostek poradnictwa