Prawidłowa segregacja odpadów ma ogromne znaczenie. Ważne jest aby odpady nienadające się do selektywnej zbiórki lub odpady niebezpieczne zagospodarować we właściwy sposób! Przypominamy co powinno trafić do pojemnika na odpady niesegregowane (zmieszane) tzw. resztkowe.

Więcej informacji pod linkiem www.zgzm.pl

Do czarnego pojemnika powinny trafić:

 • wszystkie odpady niebędące odpadami niebezpiecznymi i niepodlegające selektywnej zbiórce, w tym:
 • gąbki, ceratę, tacki styropianowe, gumę
 • zabrudzone opakowania (np. po maśle), zabrudzone opakowania papierowe (np. po pizzy),
 • zatłuszczoną folię i worki, zużyte szczoteczki do zębów
 • jednorazowe zużyte maszynki do golenia
 • pieluchy jednorazowe,podpaski, watę,
 • doniczki ceramiczne, talerze, szklanki, lustra, porcelanę, naczynia żaroodporne,
 • mięso i kości, resztki żywności pochodzenia zwierzęcego
 • żwirek i odchody zwierząt.

Przypominamy również o konieczności prawidłowego oznaczenia pojemników. Specjalne naklejki dostępne są w Biurze ZGZM.

pojemniki na bioodpady

Informujemy, że odpady zmieszane i odpady BIO będą odbierane z następującą częstotliwością:

 • zabudowa jednorodzinna - raz na dwa tygodnie
 • zabudowa wielorodzinna - raz w tygodniu

Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest na stronie ZGZM. 

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i BIO:  https://zgzm.pl/harmonogramy/

Harmonogramy odbioru odpadów dla zabudowy jednorodzinnej będą dostarczone przez Polkowicką Dolinę Recyklingu.

Harmonogramy odbioru odpadów dla zabudowy wielorodzinnej będą wysyłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Zarówno odpady BIO, jak i zmieszane, będą odbierane w ten sam dzień !!, dlatego prosimy właścicieli nieruchomości o wystawianie przed posesję 2 rodzajów pojemników jednocześnie przed godziną 6:00!!!

Usługa odbioru pojemników będzie świadczona w godzinach 6 - 21.

Odpady będą odbierane przez  różne pojazdy lub przez jeden z podziałem na dwie odrębne komory.


Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach informuje o zmianach w systemie segregacji odpadów obowiązujących od 01.10.2019 r.

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie z jego treścią jesteśmy zobowiązani do zbierania: odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Odpady te należny gromadzić w brązowym pojemniku z napisem BIO.

Zbiórka odbywa się do pojemników w kolorze brązowym, oznaczonych napisem „BIO”

Pojemności pojemników:

 • nieruchomości jednorodzinne: 0,12 m3 i 0,24 m3 – w zależności od potrzeb,
 • nieruchomości wielorodzinne: 0,12 m3 i 0,24 m3, 0,66 m3, 0,77 m3, 1,1 m3 – w zależności od potrzeb,
UWAGA:
Rekomenduje się wykorzystywanie pojemników z rusztem, dedykowanych do gromadzenia odpadów BIO, które dzięki systemowi napowietrzania i parowania odcieków pozwalają uniknąć zagniwania odpadów, a tym samym ograniczają powstawanie ewentualnych odorów.


Właściciel nieruchomości jest zobowiązany we własnym zakresie wyposażyć nieruchomość w pojemniki do zbiórki odpadów biodegradowalnych, a także utrzymuje je w należytym stanie sanitarnym i porządkowym. ZGZM nie będzie zapewniał pojemników w ramach wnoszonej opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jednorodzinnej może zagospodarowywać odpady ulegające biodegradacji w przydomowym kompostowniku pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostu. Usytuowanie kompostownika musi uwzględniać przepisy  Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf
Prowadzenie kompostownika właściciel nieruchomości powinien zgłosić do ZGZM  w ciągu miesiąca  od rozpoczęcia jego użytkowania, poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór zawiera załącznik NR 1 - kliknij, aby pobrać

Zbieramy

obierki od warzyw, obierki i skórki owoców, zepsute owoce i warzywa, resztki pieczywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, kwiaty cięte i doniczkowe, trawę, liście, rozdrobnione gałęzie.

Nie wrzucamy

mięsa, kości, wędlin, odchodów zwierząt, kamieni, ziemi, popiołu, płynnych odpadów kuchennych (zlewki).

Jak często odbieramy?

Zabudowa jednorodzinna: 1 raz na 2 tygodnie
Zabudowa wielorodzinna: 1 raz na tydzień

Ile odbieramy?

W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio z zabudowy jednorodzinnej będziemy odbierać odpady ulegające biodegradacji, w ilości maksymalnie 2 pojemników o poj. 0,24 m³ podczas jednorazowego odbioru.
W celu oszacowania ilości odpadów biodegradowalnych które będą odbierane z nieruchomości wielolokalowych, a tym samym pojemności pojemników należy wziąć pod uwagę liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomości oraz ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji. Badania morfologii odpadów komunalnych przeprowadzone przez ZGZM szacują, że około 30% odpadów komunalnych zmieszanych stanowią odpady ulegające biodegradacji.

Odpady odbierane są wyłącznie z pojemników. Odpady nie będą odbierane z worków. Pozostałe odpady biodegradowalne można nieodpłatnie przekazać do CPSZOK lub skorzystać z usługi dodatkowej polegającej na dostarczeniu i odebraniu pojemnika na odpady  ulegające biodegradacji.

Kiedy?

Nowy system selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zacznie obowiązywać od 1 października 2019 r.

artykuł zmiana systemu segregacji - kliknij

Informator ZGZM – Nowe zasady selektywnego zbierania odpadów 01.10.2019 r. - kliknij

Wszelkich informacji w sprawie systemu segregacji odpadów udziela Związek Gmin Zagłebia Miedziowego w Polkowicach tel 76 840 14 90.