Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Obwieszczenie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

23 kwi 2021 07:04
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia nowego terminu załatwienia sprawy (dot. przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 339, 340/1, 356/3, 357/5, 359, 360 w miejscowości Kłobuczyn, gmina Gaworzyce).
przykładowe zdjęcie - megafon

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), Wójt Gminy Gaworzyce zawiadamia strony postępowania (powyżej 10), iż w dniu 21 kwietnia 2021 r. zostało wydane postanowienie o przedłużeniu
do dnia 28 maja 2021 r. terminu wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 339, 340/1, 356/3, 357/5, 359, 360 w miejscowości Kłobuczyn, gmina Gaworzyce, którego inwestorem jest firma PCWO Energy Projekt Sp. z o.o.

Z treścią postanowienia strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce, pokój nr 209, w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 7:00-15:00 oraz we wtorki w godzinach 8:00-16:00.

Niniejsze obwieszczenie udostępniono na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gaworzycach w dniu 22 kwietnia 2021 r. na okres 14 dni.

Treść Obwieszczenia do pobrania (DOC)