Ważne dla rolników

Zarząd Koła  Łowieckiego  "JAŹWIEC" w Radwanicach  zawiadamia o zmianie terminu polowania zbiorowego, które miało się odbyć dnia 27.01.2019 r. (niedziela) o godz. 7.30 na obwodach 17, 18, a odbędzie się dnia  26.01.2019 (sobota) o godz. 7.30 na obwodach 17 i 18.

 

                                                                                                                                                              Zarząd
                                                                                                                                                            Rafał Sip
                                                                                                                                                 Sekretarz KŁ "Jaźwiec"

Zarząd Koła Łowieckiego "Święty Eustachy" w Gościeszowicach informuje, że w dniach 19 i  26 stycznia 2019 r. w godz. 8.00 - 15.00 na terenie obwodu łowieckiego nr 202 zostaną dodatkowo zorganizowane polowania zbiorowe na dziki.

 

 

                                                                                                                                                             Darz Bór

                                                                                                                                                          M. Michalski

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 

- w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - kliknij

Wójt Gminy Gaworzyce informuje, że w związku z pojawieniem się w dziesiątym okresie raportowania w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez IUNG w Puławach niekorzystnego  zjawiska na terenie Gminy Gaworzyce „suszy”  w  uprawach: ziemniak,  rolnicy  mogą składać wnioski o szacowanie szkód w sekretariacie Urzędu Gminy w Gaworzycach pok. 2.14 lub pok. nr 2.8 w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2018 r.


Rolnicy, którzy nie  zgłaszali szkód w miesiącu lipcu br., do wniosku powinni dołączyć:
- oświadczenie nr 1 lub nr 2;
- kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na 2018 r.;
- ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).
 
Druki wniosku oraz załączniki są dostępne w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, pok. nr 8 oraz na stronie interenetowej DUW oraz Urzędu Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu  76 831 62 85 wew. 47.
 
Oszacowania strat  w uprawach buraków cukrowych, kukurydzy, będzie realizowane dopiero po ogłoszeniu możliwości szacowania strat tej uprawy w Systemie  Monitoringu Suszy Rolniczej przez    INSTYTUT  UPRAWY  NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA w Puławach.
W razie jakichkolwiek zmian będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

INFORMACJA

 

Pliki do pobrania:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 27.01.2015 r.

2. Oświadczenie nr 1 dla rolników nie posiadających dokumentacji

3. Oświadczenie nr 2 dla rolników posiadających pełną dokumentację

4. Wniosek Rolnika dotyczący oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym.

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław przedstawia informację w sprawie udzielanych przez KOWR form pomocy w spłacie zobowiązań.

 1. KOWR udziela obniżki czynszu dzierżawnego na wniosek dzierżawcy zgodnie z art. 700 k.c. „Jeżeli wskutek okoliczności za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy”.

  W przypadku niekorzystnych zjawisk przyrodniczych mających wyłącznie charakter lokalny (np. gradobicie, huragan, powódź, susza) powodujący straty w uprawach, obniżenie czynszu powinno wynosić 100% dla powierzchni objętej tym zjawiskiem, o ile dotknęło ono ponad 5% powierzchni dzierżawionych użytków.

KOWR stosuje obniżenie czynszu dzierżawnego na podstawie art. 700 k.c. w ramach pomocy de minimis na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z zasadą de minimis, pomoc państwa udzielona jednemu producentowi rolnemu, nie może obecnie przekroczyć kwoty 15 000 euro, w okresie trzech lat. Forma pomocy opisana w niniejszym punkcie obowiązuje obecnie.

 

W sytuacji, gdy gmina nie miała obowiązku powołania komisji do szacowania szkód z uwagi na niewielki obszar (terenu gminy) objęty niekorzystnym zjawiskiem, dla prawidłowej oceny złożonego wniosku Odział KOWR, może wykorzystać:

 • - protokół lub notatkę z lustracji określającą zakres szkód ‒ sporządzoną przez służby gminne,
 • - opinię eksperta lub rzeczoznawcy (z uprawnieniami likwidatora szkód), określającą wielkość powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody.
 1. Inaczej sprawa wygląda przy ocenie wniosków w ramach programów pomocowych dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska pogodowe.

Programy pomocowe uchwalane są przez Radę Ministrów, a obniżka czynszu w ramach programu pomocowego nie jest wliczana do pomocy udzielanej w ramach zasady de minimis.

Pomoc w ramach programu udzielana jest na podstawie protokołu strat oszacowanego przez komisje, powołane zarządzeniem wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Program obowiązuje wówczas, gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.

Wysokość obniżenia należnego czynszu ustala się proporcjonalnie do poniesionych szkód potwierdzonych protokołem komisji, o którym mowa wyżej.

Jeżeli szkody wynosiły nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej, pomoc miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wysokość pomocy finansowej pomniejsza się o 50% w przypadku, gdy w danym gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych nie było ubezpieczonych, od co najmniej jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, przymrozków, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Forma pomocy opisana w niniejszym punkcie obecnie nie obowiązuje. W związku z suszą trwają prace nad wydaniem przez Radę Ministrów uchwały o programie pomocowym na rok 2018.

 1. W stosunku do należności z tytułu nabycia mienia Zasobu WRSP w ramach programów, o których mowa w punkcie 2, stosowano odroczenia terminów płatności oraz rozłożenie na raty należności przy zastosowaniu oprocentowania, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie wysokości oprocentowania odroczenia lub rozłożenia na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej (dz. U. 2010 nr 23 poz. 118). W trakcie obowiązywania programu pomocowego w latach 2017-2018 oprocentowanie wynosiło 2,83-2,85% w stosunku rocznym.

 KOWR Oddział Terenowy we Wrocławiu

 

Informacja dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących z pasem drogowym nowobudowanej drogi S3

 

Informacja dot. prowadzenia przez Wykonawcę prac związanych z wyznaczeniem i stabilizacją świadków znaków granicznych pasa drogowego. Prace są prowadzone i będą kontynuowane w miesiącach lipiec-sierpień 2018 roku na długości całego zadania II po obu stronach pasa drogowego. Wykonawca informuje, iż każde miejsce podlegające stabilizacji będzie oznaczone słupkiem betonowym pomalowanym w części naziemnej kolorem żółtym zawierającym czarny napis "PAS DROGOWY".

Dodatkowo Wykonawca informuje, że wszystkie ww. punkty są zlokalizowane na terenie będącym własnością Skarbu Państwa, zarządzanym przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w odległości 0,5m od zwenętrznych granic pasa drogowego.

 

Szczegółowa informacja oraz zdjęcie - KILKNIJ

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

 

ZARAZA ZIEMNIAKA

Ważna informacja dla osób pozyskujących mięso na użytek własny!!!

 

Uboju cieląt w wieku do szóstego miesiąca życia, świń, owiec i kóz na własny użytek może dokonać osoba pełnoletnia, która posiada odpowiedni poziom kwalifikacji, aby wykonywać te czynności, nie powodując u zwierząt jakiegokolwiek niepotrzebnego bólu, niepokoju lub cierpienia.


Odpowiedni poziom kwalifikacji potwierdza zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia w tym zakresie zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii.


Kwalifikacje osób dokonujących uboju na użytek własny powinny sprowadzać się do posiadania ogólnej wiedzy dotyczącej podstawowych wzorów zachowań i potrzeb poszczególnych gatunków zwierząt oraz oznak przytomności i reakcji na bodźce bólowe, a także zasad określonych w art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.


Produkty uzyskane w związku z ubojem na użytek własny nie mogą być umieszczane na rynku.
Powyższe wymagania nie dotyczą uboju drobiu, zajęcy i królików poza rzeźnią na potrzeby własnej konsumpcji domowej.


Natomiast osoby dokonujące uboju drobiu, zajęcy i królików na terenie gospodarstwa w celu bezpośredniej dostawy małych ilości mięsa przez producenta konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym dostarczającym takie mięso bezpośrednio konsumentom końcowym w formie mięsa świeżego będą musiały posiadać kwalifikacje analogiczne jak w przypadku uboju zwierząt kopytnych na użytek własny.


Osoby z terenu powiatu polkowickiego, chcące uzyskać zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu metod i sposobów uśmiercania zwierząt gospodarskich poza rzeźnią na potrzeby własnego gospodarstwa proszone są o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Polkowicach:

 

Tel.: 76 845 60 16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Polkowicach

Praca rolnika jest niebezpieczna i ciężka, uzależniona w szczególny sposób od pory roku oraz pogody. W okresie wiosenno - letnim następuje wzmożenie prac polowych przy wykorzystaniu maszyn i urządzeń rolniczych. Z danych statystycznych KRUS w Polkowicach wynika, iż corocznie 1/3 wypadków podczas prac w gospodarstwach rolnych spowodowana jest pochwyceniem i uderzeniem przez części ruchome maszyn i urządzeń.


Najczęstszymi przyczynami wypadków z udziałem maszyn rolniczych są:


•    wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia
•    niewłaściwe zabezpieczenie maszyn i urządzeń podczas postoju i w ruchu
•    wady konstrukcyjne maszyn, urządzeń i narzędzi
•    niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia


W celu zmniejszenia ryzyka wypadku  należy:
•    przed rozpoczęciem pracy z udziałem maszyn rolniczych należy sprawdzić prawidłowość działania poszczególnych mechanizmów oraz stan osłon zabezpieczających
•    agregowanie maszyn i narzędzi powinno być wykonywane jedynie przez kierowcę ciągnika
•    w pobliżu pracujących maszyn nie powinni znajdować się ludzie
•    wszelkie przekładnie i wał przegubowo-teleskopowy powinny być zabezpieczone wymaganymi osłonami
•    niedopuszczalne jest przewożenie ludzi na ładunkach objętościowych. Więcej informacji znajdziecie Państwo w broszurze i ulotce „Dobre praktyki BHP przy siewie, uprawach i zbiorze zbóż", które dostępne są w  jednostkach organizacyjnych Kasy.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 345
 • |
 • Wczoraj 605
 • |
 • W tym tygodniu 1916
 • |
 • W tym miesiącu 7721
 • |
 • Razem 405905