Gmina Gaworzyce - Aktualności

W tym roku odbędzie się już V edycja Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego produktów tradycyjnych i regionalnych. Z tej okazji postanowiliśmy nieco rozszerzyć program wydarzenia i zaprosić do Gaworzyc artystów dużego formatu, którzy wieczorem uświetnią obchody naszego cyklicznego święta.

Regulamin i Karta Zgłoszenia do pobrania

 

Stowarzyszenie "Lepsze jutro, twórzmy dziś" oraz Sołectwo Kłobuczyn zapraszają na lokalne odkrywanie czyli spacer z przewodnikiem po Kłobuczynie "szlakiem tradycji i niezłomnej wiary". Przewodnikiem w Kłobuczynie będzie Pan Józef Wilczak.

 

W następnej kolejności w okresie letnim odbędą się również spacery po Dalkowie i Gaworzycach oraz 3-dniowe obozy dla wolontariuszy w różnych miejscowościach na terenie gminy.
Projekt jest realizowany w ramach programu "Wolontariat na rzecz dziedzictwa" ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie przypomina o obowiązkach wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, a w szczególności o następujących zagadnieniach:

 • ćwiczenia wojskowe jako obowiązkowa forma czynnej służby wojskowej osób podlegającej powszechnemu obowiązkowi obrony RP
 • odpowiedzialność karna osób uchylających się od obrony RP
 • obowiązek zgłaszania do Wojskowej Komendy Uzupełnień zmiany miejsca zamieszkania przez osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony RP - również wyjazdy stałe lub czasowo za granicę
 • ochotnicze formy służby wojskowej po zawieszeniu zasadniczej służby wojskowej (Służba Przygotowawcza, NSR, Obrona Terytorialna)
 • podniesienie granicy wieku w jakim obywatele podlegają powszechnemu obowiązkowi RP do 55 lat dla szeregowych rezerwy i do 63 lat dla podoficerów i oficerów rezerwy.

Wszelkie informacje dot. różnych form służby wojskowej, obowiązujących przepisów dot. powszechnego obowiązku obrony RP każdy obywatel  może znaleźć na stronie internetowej WKU w Głogowie.

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie

 

 

Gaworzyce, dnia 10 maja 2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. )w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),
z a w i a d a m i a m, że Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WOOŚ4242.113.2016.AK.4 z dnia 28 kwietnia 2017 r. (data wpływu 04.05.2017 r. ) poinformował o nowym terminie - tj. do dnia 29 maja 2017 r. , uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa i uruchomienie instalacji do chowu i hodowli kur niosek w maksymalnej liczbie 480 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DPJ) na terenie działki o numerze ewidencyjnym 27/8 w Dzikowie, obręb 0002 Gaworzyce, gmina Gaworzyce”z uwagi na fakt, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w trakcie trwającej obecnie analizy dokumentacji stwierdza, że przedłożona w ramach prowadzonego postępowania dokumentacja będzie wymagała wyjaśnienia i skorygowania informacji w niej zawartych i jest w trakcie przygotowywania pisma wzywającego Inwestora do jej uzupełnienia.

W związku z powyższym postępowanie w przedmiotowej sprawie nie może zostać zakończone w ustawowym terminie. Ustala się nowy termin zakończenia sprawy : do dnia 30 czerwca 2017 r.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 KPA stronie przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, prawo zgłaszania wniosków i dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Jednocześnie zgodnie z art. 41 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniechania tego obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

                                                                                                      Zastępca Wójta

                                                                                                (-) Beata Taczyńska-Pietruś 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Scalenie Koźlice

 

 

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 8
 • |
 • Wczoraj 386
 • |
 • W tym tygodniu 1231
 • |
 • W tym miesiącu 8378
 • |
 • Razem 157465