Gmina Gaworzyce - Aktualności

Zawiadamiam, że XXII SESJA RADY GMINY GAWORZYCE

odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00

w Pałacu w Gaworzycach

 

 

Porządek obrad:

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.

4.   Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.

5.   Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy w okresie między sesjami.

6.   Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na temat stanu ochrony przeciwpożarowe na terenie gminy.

7.   Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy.

8.   Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9.   Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r.

10.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2016.

11.   Wnioski i zapytania radnych.

12.   Podjęcie następujących uchwał:

 

       1) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce,

       2) w sprawie zmian budżetu Gminy Gaworzyce na 2017 rok,

       3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy (projekt dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Dalkowie 1a/4),

       4) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu w Dalkowie 1a/4),

       5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy (projekt dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Dalkowie 1a/5)

       6) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu w Dalkowie 1a/5),

       7) zmieniającej uchwałę Rady Gminy w Gaworzycach w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gaworzyce na lata 2009-2019,

       8) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019,

       9) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020,

     10) w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gaworzyce.

 

13.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.              

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                Danuta Pawliszyn

 

 

Wraz z Zespołem Edukacyjnym zapraszamy na oficjalne otwarcie skateparku w Gaworzycach, które zostało przeniesione na dzień 26 kwietnia br.  Bez zmian odbędą się wszystkie zaplanowane wcześniej warsztaty ekstremalnej jazdy na rolkach, deskorolkach i BMX-ach!

 

Ostatnia szansa na rozliczenie PIT-u w Urzędzie Gminy Gaworzycach to dzień 24 kwietnia (poniedziałek). W godz. od 8.00 do 11.00 w biurze nr 4 (parter) zorganizowany zostanie dodatkowy punkt elektronicznego składania zeznań podatkowych.

 

W tym celu zostało uruchomione specjalne stanowisko komputerowe umożliwiające wysłanie zeznania przez Internet. Z pomocą pracownika urzędu skarbowego, możliwe będzie złożenie zeznania PIT w formie elektronicznej, poprzez platformę e-Deklaracje, a osoba składająca otrzyma urzędowe potwierdzenia złożenia zeznania PIT.


Osoby, które będą chciały złożyć zeznanie w formie elektronicznej w utworzonym punkcie, w siedzibie Gminy, powinny przygotować:
•    dowód osobisty
•    kwotę przychodu z zeznania za 2015 r.
•    informacje od płatników (zakładów pracy ) o uzyskanych dochodach w 2016 r.
•    kwotę przysługujących w 2016 r. odliczeń (jeżeli chcą skorzystać z ulg podatkowych)


Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach informuje, że zeznanie roczne drogą elektroniczną można wysłać przez system e-Deklaracje również w siedzibie Urzędu Skarbowego w Polkowicach (w godzinach pracy urzędu) w pok. 110, przy specjalnie utworzonym w tym celu stanowisku komputerowym – samodzielnie lub z pomocą pracownika urzędu.

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Scalenie Koźlice

 

 

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 7
  • |
  • Wczoraj 386
  • |
  • W tym tygodniu 1230
  • |
  • W tym miesiącu 8377
  • |
  • Razem 157464