Gmina Gaworzyce - Aktualności

 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257 ze zm. )w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 

z a w i a d a m i a m,

 

że Regionalny Dyrektor  Ochrony  Środowiska we Wrocławiu pismem nr WOOŚ4242.113.2016.AK.8  z dnia 31 lipca  2017 r. (data wpływu 03.08.2017 r. ) poinformował   o  nowym terminie - tj. do dnia 1 września 2017 r. , uzgodnienia warunków realizacji  przedsięwzięcia pn.: „Budowa i uruchomienie  instalacji do chowu i hodowli kur  niosek w maksymalnej  liczbie 480 dużych jednostek  przeliczeniowych  inwentarza (DPJ) na terenie  działki  o numerze  ewidencyjnym 27/8  w Dzikowie, obręb 0002 Gaworzyce, gmina Gaworzyce”   z uwagi  na fakt, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w trakcie  trwającej  analizy dokumentacji  sprawy,  ponownie  wezwał Inwestora do jej uzupełnienia.


W związku z powyższym postępowanie w przedmiotowej sprawie nie może zostać zakończone w ustawowym terminie. Ustala się nowy termin  zakończenia  sprawy : tj.  do dnia 15 października 2017 r.


Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego  stronie przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, prawo zgłaszania wniosków i dowodów i materiałów  oraz zgłoszonych żądań. Jednocześnie  zgodnie z art. 41 wyżej cytowanej ustawy  w toku postępowania strony  oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy  mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniechania tego obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Wójt

(-) Jacek Szwagrzyk

Już jutro, tj. 5 sierpnia o godzinie 16.00 w parku w Gaworzycach po raz szósty odbędzie się Powiatowy Turniej Seniorów "Dla zdrowia i radości" organizowany pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Polkowickiego- pana Marka Tramś.


W tym roku do udziału w turnieju zgłosiły się drużyny z 5 gmin naszego powiatu. Wśród konkurencji będą: rzuty do celu, moda lat 70-tych, układanie kompozycji kwiatowych, tor przeszkód czy scenka kabaretowa.

Serdecznie zapraszamy do kibicowania!

 

 USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH NA ROK 2017.2018

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał w okresie od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.


Wnioski można również składać w formie elektronicznej przy wykorzystaniu platform ZUS, ePUAP, Emp@tia i bankowości elektronicznej.

 

Czytaj więcej: PILNE: Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miło nam poinformować, iż Pani Ewa Osomańska, działając jako Żłobek Niepubliczny "Poziomka", podpisała już umowę w ramach projektu na utworzenie Żłobka Niepublicznego "Słodkie poziomki" w Gaworzycach. Żłobek ten rusza już 1 września br. i cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, w szczególności rodziców.

 

Pani Ewa Osomańska informuje, że zapisane dotąd dzieci zostały przyjęte.

Pierwsze zebranie z rodzicami zaplanowane jest na dzień 22 sierpnia 2017 r. w siedzibie żłobka przy ul. Głównej 13b w Gaworzycach.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Wczoraj do północy można było oddać swój głos w programie "Aktywny Dolny Śląsk" tj. budżet obywatelski dla mieszkańców Dolnego Śląska. Dziś opublikowano wyniki, projekt pt. "Dusty Sports Festival, IV Moto-Piknik, Gaworzyce 2017" zdobył I miejsce w okręgu legnickim z liczbą 682 oddanych głosów.

 

Co to oznacza?

Oznacza to, że dzięki Państwa głosom oraz zaangażowaniu udało się zdobyć 40 tys. zł na organizację kolejnej już odsłony Moto-Pikniku. To ogromny sukces i wspólne dzieło wielu osób (682!), którzy oddając głos potwierdzili, że warto się starać.

 

Pełni wdzięczności i radości dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie i oddane głosy!

 

 

Jacek Szwagrzyk - Wójt Gminy Gaworzyce               Sebastian Kałużny - Prezes Moto-Klub Gaworzyce

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 215
  • |
  • Wczoraj 449
  • |
  • W tym tygodniu 2814
  • |
  • W tym miesiącu 8999
  • |
  • Razem 205966