Gmina Gaworzyce - Aktualności

BEZPŁATNE KONSULTACJE NT. POZYSKANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W GAWORZYCACH

8 CZERWCA 2017 - URZĄD GMINY

 

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej informacji o Funduszach Europejskich w ramach organizowanych w Gaworzycach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

 

W trakcie dyżuru konsultant udzieli zainteresowanym informacji nt. aktualnych i przyszłych możliwości otrzymania wsparcia z funduszy europejskich, w tym zasad i procedur ubiegania się o dotacje. W trakcie konsultacji będzie można dowiedzieć się przede wszystkim o środkach na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz możliwościach wsparcia osób chcacych otworzyć działalność gospodarczą. Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie osoby zainteresowane tematyką funduszy europejskich.

 

Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował dnia 8 czerwca 2017 r. (czwartek) w Urzędzie Gminy Gaworzyce, ul. Okrężna 85, w godz. 10.00-13.00.

 

Konsultacje są bezpłatne. Zapraszamy do udziału!

W dniach 26 maja - 1 czerwca odbyła się XXIII edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2017. Była to największa impreza sportu masowego w Polsce rozegrana w ramach IX Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, zorganizowanego przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Głównym celem imprezy była aktywizacja ruchowa jak największej liczby osób, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, słowem, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia.


Gmina Gaworzyce, Publiczne Przedszkole, świetlica w Koźlicach, Zespół Edukacyjny, stowarzyszenie Moto Klub w ramach tej inicjatywy zorganizowały na terenie gminy szereg wydarzeń sportowych. W dniu 26 maja z inicjatyw stowarzyszenia Moto Klub odbył się trening motocrossowy. W dniach 29 i 30 maja odbyły się mini olimpiady przygotowane przez nauczycielki z Publicznego Przedszkola w Gaworzycach. W dniu 29 maja odbyło się spotkanie z paraolimpijczykiem w Zespole Edukacyjnym oraz Publicznym Przedszkolu. W tym samym dniu odbył się trening unihokeja w Zespole Edukacyjnym. Z kolei 30 maja odbył się Test Cooper na boisku sportowym w Gaworzycach. Natomiast 31 maja odbył się: turniej zbijaka, „W zdrowym ciele – zdrowy duch” – mini olimpiada sportowa, trening piłki ręcznej z udziałem zawodników SPR Chrobry Głogów oraz spotkanie hulajnóg, rowerów i rolek na Cesarskiej w Koźlicach. Ostatniego dnia Tygodnia Sportu odbył się bieg patrolowy przygotowany przez nauczycielki z Zespołu Edukacyjnego. Europejski Tydzień Sportu  w naszej gminie przebiegł zgodnie z planem i cieszył się dużym zainteresowaniem.


Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji Tygodnia Sportu. Głęboko wierzymy, że ten tydzień sportu będzie piękną lekcją o wartościach w sporcie.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od wielu lat prowadzi działania, które mają na celu zmniejszenie ryzyka wypadków w gospodarstwach. Jedną z najskuteczniejszych metod prewencyjnych są szkolenia, podczas których omawia się  zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie.

 

Najczęstszymi przyczynami zdarzeń wypadkowych są: pośpiech, stres, nieostrożność, nieład i nieporządek w obejściu, posługiwanie się maszynami i ciągnikami po spożyciu alkoholu, usuwanie zapchań, czyszczenie, dokonywanie regulacji, sprawdzanie działania maszyn w ruchu, podejmowanie napraw bez posiadania kwalifikacji i oprzyrządowania, brak ochrony indywidualnej oraz właściwych ubrań roboczych.


Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Polkowicach, corocznie odnotowuje na swoim obszarze działania ok. 80 wypadków w gospodarstwach. Zauważyć jednak można powolny, lecz systematyczny wzrost świadomości zagrożeń występujących podczas prac rolniczych, a co za tym idzie, zmniejszanie się liczby zgłaszanych wypadków. Wśród zgłaszanych w 2017 roku zdarzeń dominują te, które można zakwalifikować do czterech grupach wypadkowych tj. upadki osób (ok. 50% wszystkich zgłoszeń), pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn, uderzenia, pochwycenia i  przygniecenia przez zwierzęta oraz upadki przedmiotów. Przyczyny powyższych zdarzeń  w większości związane są z tzw. czynnikiem ludzkim, dlatego tak ważne jest, aby podczas codziennych prac w gospodarstwie rolnym przestrzegać zasad bezpieczeństwa, zachować należytą ostrożność oraz koncentrować się na wykonywanej czynności.

 

Inspektor KRUS PT Polkowice  -  Alicja Fic

                    ZAWIADOMIENIE


    Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. )w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

z a w i a d a m i a m,

że Regionalny Dyrektor  Ochrony  Środowiska we Wrocławiu pismem nr WOOŚ4242.113.2016.AK.6  z dnia 26 maja  2017 r. (data wpływu 31.05.2017 r. ) poinformował   o  nowym terminie - tj. do dnia 31 lipca 2017 r. , uzgodnienia warunków realizacji  przedsięwzięcia pn.: „Budowa i uruchomienie  instalacji do chowu i hodowli kur  niosek w maksymalnej  liczbie 480 dużych jednostek  przeliczeniowych  inwentarza (DPJ) na terenie  działki  o numerze  ewidencyjnym 27/8  w Dzikowie, obręb 0002 Gaworzyce, gmina Gaworzyc”   z uwagi  na fakt, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w trakcie  trwającej  analizy dokumentacji  sprawy,  ponownie  wezwał Inwestora do jej uzupełnienia.


W związku z powyższym postępowanie w przedmiotowej sprawie nie może zostać zakończone w ustawowym terminie. Ustala się nowy termin  zakończenia  sprawy : tj.  do dnia 30 września 2017 r.
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego  stronie przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, prawo zgłaszania wniosków i dowodów i materiałów  oraz zgłoszonych żądań. Jednocześnie  zgodnie z art. 41 wyżej cytowanej ustawy  w toku postępowania strony  oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy  mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniechania tego obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


                                                                                           
                                      Wójt
                                  Jacek Szwagrzyk

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Scalenie Koźlice

 

 

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 49
  • |
  • Wczoraj 410
  • |
  • W tym tygodniu 1584
  • |
  • W tym miesiącu 8633
  • |
  • Razem 168760