Gmina Gaworzyce - Aktualności

 

Uwaga mieszkańcy,

 

od dnia 17.08.2017 r. tj. czwartek wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu pn. "Projekt organizacji ruchu na czas budowy odcinka drogi obsługłującej DO-8 Etap 1"

 

Projekt zakłada zwężeni jezdni drogi DK3 (km 345+600-345+800) do jednego pasa o szerokości 3,5m. Ruch będzie odbywał się wahadłowo przy sterowaniu ręcznym. Na odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 40km/h.

 

Okres obowiązywania: ok. 2 tygodnie.

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego została podpisana umowa na zadanie, w ramach którego w Wierzchowicach wybudowana zostanie sieć wodno-kanalizacyjna wraz z przyłączami a także przebudowana stacja uzdatniania wody oraz oczyszczalnia ścieków. Na realizację tej operacji Gmina Gaworzyce pozyskała blisko 2 miliony złotych (dokładnie: 1999999,00 zł). Realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2019.

 

 

 

Czytaj więcej: Blisko 2 miliony na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Wierzchowicach

Ruszyły nabory na jesienne warsztaty szkoleniowe w Łowiczu. Do września i października można przesyłać zgłoszenia na zajęcia poświęcone komunikacji w społeczności lokalnej a także na warsztat dot. planowania i realizacji projektów społecznych i partnerstw. Nabór otwarty jest też na szkolenie nt. zarządzania projektem i wykorzystywania jego rezultatów w dalszej działalności organizacji.

 

W trakcie warsztatu „Komunikacja w społeczności lokalnej” omówione i przećwiczone zostaną takie tamty jak choćby przełamywanie barier utrudniających skuteczną komunikację. Dowiecie się tu Państwo również jak komunikować się z otoczeniem uwzględniając interesy wszystkich zainteresowanych stron. Zajęcia odbędą się w Łowiczu w dniach 16 – 19 listopada 2017 r. Nabór potrwa do 8 października 2017 r.

 

W październiku z kolei w ramach warsztatu „Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw” refleksji zostanie poddane zagadnienie jak skutecznie działać na terenach wiejskich. Uczestnicy będą mogli pogłębić swoją wiedzę dot. przygotowywania wniosków o dotacje oraz współpracy w ramach partnerstwa. Zajęcia odbędą się w Łowiczu w dniach  12 – 15 października 2017. Zgłoszenia można przesyłać do 10 września 2017 r.

 

Niespełna miesiąc później w dniach 23 – 26 listopada 2017 r. odbędzie się warsztat „Projekt. I co dalej?” Celem spotkania jest zaprezentowanie nowoczesnego sposobu zarządzania projektem społecznym, prowadzącym do jak najefektywniejszego wykorzystania jego rezultatów do rozwoju organizacji i jej dalszych działań. Zgłoszenia do 8 października 2017 r.

 

Więcej informacji

 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257 ze zm. )w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 

z a w i a d a m i a m,

 

że Regionalny Dyrektor  Ochrony  Środowiska we Wrocławiu pismem nr WOOŚ4242.113.2016.AK.8  z dnia 31 lipca  2017 r. (data wpływu 03.08.2017 r. ) poinformował   o  nowym terminie - tj. do dnia 1 września 2017 r. , uzgodnienia warunków realizacji  przedsięwzięcia pn.: „Budowa i uruchomienie  instalacji do chowu i hodowli kur  niosek w maksymalnej  liczbie 480 dużych jednostek  przeliczeniowych  inwentarza (DPJ) na terenie  działki  o numerze  ewidencyjnym 27/8  w Dzikowie, obręb 0002 Gaworzyce, gmina Gaworzyce”   z uwagi  na fakt, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w trakcie  trwającej  analizy dokumentacji  sprawy,  ponownie  wezwał Inwestora do jej uzupełnienia.


W związku z powyższym postępowanie w przedmiotowej sprawie nie może zostać zakończone w ustawowym terminie. Ustala się nowy termin  zakończenia  sprawy : tj.  do dnia 15 października 2017 r.


Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego  stronie przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, prawo zgłaszania wniosków i dowodów i materiałów  oraz zgłoszonych żądań. Jednocześnie  zgodnie z art. 41 wyżej cytowanej ustawy  w toku postępowania strony  oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy  mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniechania tego obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Wójt

(-) Jacek Szwagrzyk

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 216
  • |
  • Wczoraj 449
  • |
  • W tym tygodniu 2815
  • |
  • W tym miesiącu 9000
  • |
  • Razem 205967