Gmina Gaworzyce - Aktualności

Uwaga Mieszkańcy,

Informujemy, że od jutra tj. 28 czerwca 2017 r. do odwołania przejazd ul. Parkową w Gaworzycach (od skrzyżowania z ul. Szprotawską do skrzyżowania z ul. Mechaniczną) będzie utrudniony ze względu na prowadzone prace drogowe.

 

 

Wójt Gminy Gaworzyce
ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości finansowo-budżetowej

w Urzędzie Gminy Gaworzyce

 

Szczegółowe informacje dostępne są w naszym Biuletynie Informacji Publicznej

Zaczęły się wymarzone wakacje a wraz z nimi nowy projekt, który nazwaliśmy "Wakacyjną przygodą z badmintonem".

Dlaczego tak? "Bo mamy nadzieję, że przygoda pozostawi po sobie trwały ślad w naszej młodzieży, która zdecydowała się aktywnie spędzić te wakacje..." - mówiła podczas ceremonii otwarcia p. Beata Taczyńska-Pietruś, Z-ca Wójta Gminy Gaworzyce. 

Za nami pierwsze zajęcia z instruktorem, które możliwe są dzięki wsparciu Fundacji KGHM Polska Miedź.  Fundacja wsparła innowacyjny projekt kwotą 7.300 zł, w ramach której prócz zajęć i profesjonalnych treningów, mogliśmy zainwestować również w niezbędny sprzęt, a także w organizację turniejów, które pokażą postęp młodych zawodników. 

"Wakacyjna przygoda z badmintonem" odbywa się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Gaworzyce - Jacka Szwagrzyka, który sam zresztą ten sport uprawia z największą przyjemnością i poświęceniem. Zatem z całą pewnością młodzi adepci szkółki badmintona będą mieli okazję zmierzyć się niedługo z samym wójtem. Będziemy im kibicować!

Opiekunem projektu jest p. Beata Kęska.

 

FOTORELACJA Z TRENINGU

 

INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW, ŻE DOLNOŚLĄSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH WE WROCŁAWIU PRZYSTĄPIŁO DO AKTUALIZACJI PLANU URZĄDZENIOWO-ROLNEGO DLA GMINY GAWORZYCE.

 

W RAMACH AKTUALIZACJI PLANU ZOSTANIE PRZEPROWADZONA INWENTARYZACJA TERENOWA NA OBSZARZE CAŁEJ GMINY.

 

DBGiTR WE WROCŁAWIU/ URZĄD GMINY W GAWORZYCACH

Zawiadamiam, że XXIV SESJA RADY GMINY GAWORZYCE

odbędzie się 30 czerwca 2017 r. o godz. 16.00

w Pałacu w Gaworzycach

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.

4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.

6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy w okresie między sesjami.
7. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za 2016 rok.

8. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gaworzyce sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za 2016 rok.

9. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaworzyce dotycząca wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za rok 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za 2016 rok.

11. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaworzyce w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Gaworzyce za rok 2016.

12. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gaworzyce za 2016 rok.

13. Podjęcie następujących uchwał:

1) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gaworzyce z tytułu wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za 2016 rok,

2) w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Domu Kultury „Jowisz” w Gaworzycach za 2016 rok,

3) w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach za 2016 rok,

       4) w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaworzycach za 2016 rok,

       5) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce,

       6) w sprawie zmian budżetu Gminy Gaworzyce na 2017 rok,

       7) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gaworzyce,

       8) w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gaworzyce,

       9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu na czas nieoznaczony,

       10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Dalków oznaczonej numerem ewidencyjnym 139/,

       11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /dotyczy nieruchomości położonej w Dalkowie oznaczonej numerem ewidencyjnym 123/,

       12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Kłobuczyn oznaczonej numerem ewidencyjnym 91/,

       13) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /dotyczy nieruchomości położonej w Gaworzycach oznaczonej numerem ewidencyjnym 1262/1/,

       14) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /dotyczy nieruchomości położonej w Gaworzycach

       oznaczonej numerem ewidencyjnym 129/26/,

       15) w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Dalków /projekt dotyczy nieruchomości położonej w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 83/1/,

       16) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego,

       17) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego,

       18) w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

       19) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach,

       20) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach,

       21) w sprawie udzielenia dotacji na prace restauratorskie i roboty budowlane wieży mieszkalnej w Dalkowie.

14. Wnioski i zapytania radnych.

15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.              

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Pawliszyn

GŁOSOWANIE

  

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 405
  • |
  • Wczoraj 302
  • |
  • W tym tygodniu 1388
  • |
  • W tym miesiącu 9807
  • |
  • Razem 181776