Gmina Gaworzyce - Aktualności

Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gaworzyce tworzy i prowadzi Wójt Gminy Gaworzyce od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gaworzyce jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Gaworzyce na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

-firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

-numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

-numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

-określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (dnia 1 stycznia 2012 r.) posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897),

  2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także :

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Gaworzyce oraz na stronie BIP urzędu gminy.

Uwaga
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).


Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Oświadczenie

 

 

Dnia 19 kwietnia br. szkolna drużyna unihokejowa z Gimnazjum Publicznego w Gaworzycach w składzie: Marcin Pieniążek, Marek Ochej, Mateusz Tkacz, Szymon Marek, Piotr Hermasz, Arek Kroczak, Adrian Błauciak, Marek Raczkowski, Karol Samul i Łukasz Dudek w uznaniu za dotychczasowe osiągnięcia otrzymała stroje sportowe od firmy DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych, która realizuje projekty parków wiatrowych na terenie całej Polski. W imieniu firmy stroje chłopcom wręczył uroczyście p. Piotr Rybkowski.

Pierwszym osiągnięciem drużyny było zajęcie I miejsca w finale strefy legnickiej i awans do finału wojewódzkiego Gimnazjady Chłopców w Unihokeju. W finale, który odbył się 2 listopada we Wrocławiu nasza drużyna zdobyła tytuł Mistrza Województwa Dolnośląskiego i awansowała do Mistrzostw Polski, które odbędą się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Unihokeja o „Puchar Bałtyku”, w dniach 8-10 czerwca 2012 roku w Elblągu.

Gratulujemy i życzymy drużynie dalszych sukcesów.

 

 

Kacper Kocik, uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Gaworzycach, zamiłowanie do spraw strażackich niewątpliwie przejął w genach. Jego dziadek – Jan Kocik był przez wiele lat aktywnym strażakiem. Aktualnie ojciec Kacpra – Tadeusz jest Prezesem OSP Gaworzyce ale też strażakiem zawodowym. Również mama – Katarzyna, w latach młodzieńczych, z sukcesami uczestniczyła w zawodach sportowo – pożarniczych będąc członkinią  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Kłobuczyn.

Teraz przyszedł czas na Kacpra, który z łatwością przeszedł przez kolejne etapy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W swojej kategorii wiekowej zajął kolejno:

- I miejsce w eliminacjach gminnych w Gaworzycach,

- I miejsce w eliminacjach powiatowych w Chocianowie,

- III miejsce w finale wojewódzkim w Henrykowie.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW OBSZAROWYCH

(termin od 15 marca do 15 maja 2012r)

 • WNIOSKÓW  O DOPŁATĘ DO MATERIAŁU   SIEWNEGO

(potrzebne dokumenty: FV zakupu materiału siewnego, wniosek obszarowy, decyzje z ARR, numer rachunku bankowego)

DYŻUR W KAŻDY CZWARTEK TYGODNIA (od 15 marca do 15 maja 2012 r) w godz. od 8.00 –14.00

W URZĘDZIE GMINY W GAWORZYCACH (pok. nr 4)

Wnioski są wypełniane zgodnie z cennikim DODR we Wrocławiu

 

Serdecznie zapraszam

Justyna Chodorowska

Tel. 608-44-35-07

 

Gmina Gaworzyce ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie (dofinansowanie) lub powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2012 z zakresu:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Gaworzyce poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych oraz współzawodnictwa sportowego na terenie Gminy.
2. Działania mające na celu wspieranie przedsięwzięć z zakresu organizacji imprez artystycznych oraz promocji Gminy.

Termin realizacji zadania – od 15.06.2012r. do 31.10.2012r.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadań w 2012r – 10.000,00 zł.

Oferty można przesyłać pocztą lub składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Gaworzyce, ul. Okrężna 85, w dniach i w godzinach pracy urzędu w terminie od 23 kwietnia 2012 r. do 14 maja 2012 r.

 

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia.

Wzór oferty.

Wzór umowy.

Wzór sprawozdania.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o pożytku publicznym.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o pożytku publicznym.

 

 

Wójt Gminy Gaworzyce

(-) Jacek Szwagrzyk

ZŁOTE GODY, czyli pół wieku wspólnego pożycia małżeńskiego – taki szczególny jubileusz świętowali Państwo Kazimiera i Antoni Sobczyk z Gostyni.

Dnia 13 kwietnia br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gaworzycach zostali  uhonorowani medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Aktu dekoracji medalami dokonał Wójt Gminy Gaworzyce – Pan Jacek Szwagrzyk. W uroczystości uczestniczyła najbliższa rodzina jubilatów, sołtys wsi Gostyń – Pani Beata Różycka, Wicestarosta Powiatu Polkowickiego Kamil Ciupak oraz kierownik USC Elżbieta Litwin.

Rodzina Sobczyków do Gostyni przyjechała w maju 1945 roku z obozu pracy w Radebor koło Drezna. Tam pracowali w fabryce torped „Planeta”. Po swoją żonę p. Antoni pojechał w rodzinne strony do Adamówka pod Warszawę. Po ślubie p. Kazimiera zamieszkała z mężem u jego rodziców i tu wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne. Tutaj też na świat przyszły ich dzieci – córka i syn oraz  doczekali się trojga wnuków.

Państwo Sobczykowie dziś już są na emeryturze i niestety nie zostawili na gospodarstwie rolnym następcy.

 

Czytaj więcej: 2012-04-17 Złote Gody

   

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 215
 • |
 • Wczoraj 449
 • |
 • W tym tygodniu 2814
 • |
 • W tym miesiącu 8999
 • |
 • Razem 205966