Gmina Gaworzyce - Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach informuje, iż właśnie dobiega końca realizacja projektu  pt. ",Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gaworzyce" realizowanego przez Gminę Gaworzyce/ Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach w okresie od 01.06.2011r do 30.11.2011r. w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII  Promocja integracji społecznej, Działanie 7,1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Z tej okazji w dniu 08.11.2011r. w Pałacu w Gaworzycach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zakończenia projektu.

W projekcie uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy:

 • Justyna Miciuk
 • Arleta Samul
 • Kinga Makowiecka
 • Małgorzata Kubacka
 • Rafał Dzięgiel

  Czytaj więcej: 2011-11-09 Zakończenie projektu POKL

  Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Gaworzyce zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu:
  „Rocznego programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

   1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.

    2. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 18.11.2011r o godz. 15.00 w pałacu w Gaworzycach.

   3. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 10.11.2011 r. do 21.11.2011 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Gaworzyce ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce.

   

  Wójt Gminy Gaworzyce                          

  (-) Jacek Szwagrzyk                            

  Do pobrania:

  - Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wsółpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.

  - Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie konsultacji.

  - Załącznik do Zarządzenia - formularz konsultacji

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr  80, poz. 717) zawiadamiam, że w dniu 09.08.2011r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące rozpatrzenia wniosku Gminy Gaworzyce ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce, reprezentowanej przez BPIŚiM EKOPROJEKT Sp z o.o ul. Batorego 126 a, 67-725 Zielona Góra, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

  „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym:

  - Dalków dz.nr: 196, 274, 277;

  - Gostyń dz. ew. nr: 4/16, 4/17, 4/26, 4/27, 4/28, 27, 44/2, 45, 46/1, 46/2, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54/1, 54/5, 75/2, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94/1, 94/3, 96, 98/4, 99, 100, 101, 102/1, 103/1, 104, 114, 122/1, 122/2, 122/3, 123, 124, 125, 143, 149, 152/7, 152/12, 152/13;

  gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie”

  Czytaj więcej: 2011-11-07 Obwieszczenie

  Urząd Gminy w Gaworzycach przypomina, iż na podstawie § 17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaworzyce obowiązkiem każdego właściciela (posiadacza) psa jest skuteczny jego dozór tj. prowadzanie psa na uwięzi poza terenem własnej nieruchomości. Pies może przebywać na terenie nieruchomości bez uwięzi pod warunkiem, że nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie i wykluczający niekontrolowany wstęp osób trzecich.

  Podst. prawna: UCHWAŁA Nr XXXII/179/06 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaworzyce.

  Za niezastosowanie się do powyższego przepisu grozi mandat karny !

    

   

   

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   

   
  Scalenie Koźlice

   

   

   

   

  dz_u

  dz_uw

  mon_pol

  spis_r

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 49
  • |
  • Wczoraj 410
  • |
  • W tym tygodniu 1584
  • |
  • W tym miesiącu 8633
  • |
  • Razem 168760