Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W dniu 17 lipca 2019 roku do Gminy Gaworzyce wpłynęła oferta złożona przez  Stowarzyszenie „MOTO-KLUB GAWORZYCE” na realizację zadania publicznego w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” pn. „„Dusty Sports Festival, VI Rodzinny Moto-Piknik, Gaworzyce 2019””. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.gaworzyce.com.pl , w zakładce „Organizacje pozarządowe” – “Komunikaty”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Gaworzycach, drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres Urzędu Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce do dnia 22 lipca 2019 r.

 

OFERTA

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Gaworzyce
z dnia 31.08.2018 r.

 

ws. konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450, 650, 732, 1365) Wójt Gminy Gaworzyce zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.


Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 79/2018 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 30.07.2018 r., po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Gaworzyce w terminie od 1.09.2018 r. do 28.09.2018 r.
w sekretariacie Urzędu Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce bądź wysłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        

                     (-) Jacek Szwagrzyk
                                Wójt Gminy Gaworzyce

 

Zarządzenie nr 79/2018 - otwórz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - otwórz

 

PROJEKT UCHWAŁY WS. PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GAWORZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W dniu 24 sierpnia 2018 roku do Gminy Gaworzyce wpłynęła oferta złożona przez  Stowarzyszenie „Lepsze jutro, twórzmy dziś” na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wioski z dobrą energią!”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.gaworzyce.com.pl , w zakładce „Organizacje pozarządowe” – “Komunikaty”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Gaworzycach, drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres Urzędu Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce do dnia 4 września 2018 r. 

 

OFERTA

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności oraz Urzędem Ochrony Danych Osobowych zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie dotyczące RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Ekspertami prowadzącymi szkolenie będą przedstawiciele UODO.

 

 

Szkolenie odbędzie się 5 września br. w Starostwie Powiatowym w Legnicy przy Placu Słowiańskim 1, w godz. 14-16. 

Jest to jedyne szkolenie organizowane wspólnie przez UMWD oraz NIW i UODO dla organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku.

 

Informacja dotycząca wrześniowych szkoleń:
https://niw.gov.pl/kolejna-tura-szkolen-gotowi-na-rodo-zaczynamy-w-legnicy-5-wrzesnia/

Formularz rejestracyjny na szkolenie w Legnicy znajduje się na stronie:
https://rodo.niw.gov.pl/legnica-sroda-5-wrzesnia

Informacja o szkoleniu także na profilach na Facebooku i Twitterze:

https://www.facebook.com/pg/narodowyinstytutwolnosci/posts/?ref=page_internal

Zarządzenie Nr 79/2018
Wójta Gminy Gaworzyce
z dnia 30 lipca 2018 r.

 

ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 1.09.2018 r. do 28.09.2018 r.

 

Projekt uchwały oraz formularz konsultacji zostanie zamieszczony w dniu 1.09.2018 r. na stronie internetowej Gminy Gaworzyce - www.gaworzyce.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gaworzyce oraz dostępny będzie w Urzędzie Gminy Gaworzyce, pokój nr 11.

 

Zarządzenie nr 79/2018 - otwórz

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - otwórz

 

 

Do 20 maja 2018 roku stowarzyszenia mają czas, żeby w pełni dostosować się do nowych przepisów określonych w nowelizacji Prawo o stowarzyszeniach. Dostosowania dotyczą stowarzyszeń rejestrowych, które muszą lub chcą dostosować swoje statuty oraz stowarzyszeń zwykłych, które działały przed wejściem w życie nowelizacji, czyli przed 20 maja 2016 r.

 

ZMIANY DOTYCZĄCE STOWARZYSZEŃ ZAREJESTROWANYCH W KRS

 

(1) Ilość osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia.
Z obowiązującego dotąd limitu 15 osób, po nowelizacji osoby w liczbie co najmniej 7, zamierzające założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia.

 

(2) Interesy zbiorowe członków.
W zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenia będą mogły reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.

 

(3) Zatrudnianie członków.
Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków, a do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, a od 20 maja 2016 r. także swoich członków.

 

(4) Umowy i spory z członkiem zarządu.
W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

 

(5) Statut stowarzyszenia i tworzenie jednostek terenowych.
W statucie stowarzyszenia trzeba będzie określać możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, a w zakresie sposobu reprezentowania stowarzyszenia – w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia.

 

(6) Tworzenie jednostek terenowych.
Nowelizacja dodała też nowe przepisy, które dotyczą tworzenia jednostek terenowych przez stowarzyszenia. Postanowienia o tym także musi określać statut stowarzyszenia.

 

(7) Dostosowanie statutów.
Stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotychczasowych mają dwa lata na dostosowanie swoich statutów do wymagań przewidzianych przepisami nowelizacji.
To czy dane stowarzyszenie będzie musiało dokonać zmian w statucie, będzie kwestią indywidualną – kwestią potrzeby i decyzji. Przykładowo: jeśli stowarzyszenie będzie planowało opłacać pracę członków zarządu, musi dokonać odpowiedniego zapisu w statucie (będzie to właśnie dostosowanie statutu do nowych przepisów). Ale jeśli w stowarzyszeniu nie ma potrzeby wynagradzania członków zarządu, nie będzie trzeba poprawiać statutu.Opłaty w KRS - wnioski stowarzyszeń o rejestrację, zmianę danych są wolne od opłat skarbowych. Płacą jedynie te stowarzyszenia, które wpisane są również do rejestru przedsiębiorców.


ZMIANY DOTYCZĄCE STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

 

Od 20 maja 2016 r. stowarzyszenia zwykłe tworzone są na nowych zasadach. Jednak nowelizacja ma duże znaczenie również dla stowarzyszeń zwykłych, które powstały wcześniej. „Stare” stowarzyszenia zwykłe, tj. takie, które zostały założone przed wprowadzeniem nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach (przed 20 maja 2016 r.), powinny dostosować się do nowych przepisów i wprowadzić konieczne zmiany. Takie stowarzyszenia zwykłe muszą uzyskać wpis do nowej ewidencji. Mają na to czas właśnie do 20 maja 2018 r. Jeśli wpisu nie uzyskają, zostaną rozwiązane z mocy prawa.  Działań, które trzeba będzie przeprowadzić, żeby dostosować stare stowarzyszenie zwykłe do nowych przepisów, jest całkiem sporo.

 

Potrzebne są zmiany w regulaminie, ponieważ ustawa opisała, co powinno się w nim znaleźć. Należy podjąć decyzję, czy reprezentantem ma być przedstawiciel, czy też lepiej powołać zarząd. Można również powołać komisję rewizyjną.
Stare stowarzyszenia zwykłe już wcześniej zgłaszały się do starostów z informacją o swoim powstaniu. Po 20 maja 2016 r. zaczęła funkcjonować prawdziwa ewidencja, dokładnie opisana w przepisach ustawy i w przepisach wykonawczych. Do takiej ewidencji stare stowarzyszenia zwykłe mają obowiązek się zgłosić.

 

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
• ustawa z dnia 25 września 2015 r.  o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw obowiązująca od 20 maja 2016 r.;
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.

 


Opracowała: Karolina Furmańska
Doradca dla organizacji pozarządowych

Link do artykułu

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Gaworzyce
z dnia 6.11.2017 r.

 

ws. konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,1948 ze zm., Dz. U. z 2017 r. poz. 60,573,1909) Wójt Gminy Gaworzyce zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.


Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 74/2017 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 6.11.2017 r., po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Gaworzyce w terminie od 6.11.2017 r. do 27.11.2017 r. do godz. 10.00
w sekretariacie Urzędu Gminy Gaworzyce ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce bądź wysłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.           

                     (-) Jacek Szwagrzyk
                                Wójt Gminy Gaworzyce

ZAŁĄCZNIKI:

1. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH.

2. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY GAWORZYCE NR 74/2017.

3. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 74/2017 - FORMULARZ KONSULTACJI.

4. PROJEKT UCHWAŁY WS. PRZYJĘCIA "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GAWORZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018".

ZARZĄDZENIE NR 66/2017
WÓJTA GMINY GAWORZYCE
z dnia 6 października 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku
oraz powołania Komisji Konkursowej
do oceny merytorycznej ofert

 

Pliki do pobrania:

 

Zarządzenie Wójta nr 66/2017

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie konkursowe

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczeń

Załącznik nr 3 - Regulamin pracy komisji i karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 4 - Karta oceny formalnej

WZÓR OFERTY (wersja edytowalna)

Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2016

 

SPRAWOZDANIE

 

 

Czytaj więcej: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń