Gmina Gaworzyce - Aktualności

W czerwcu br. informowaliśmy o rozpoczęciu projektu „E-senior" realizowanym przez Fundację Partycypacji Społecznej przy współpracy z Gminą Gaworzyce. Obecnie mamy zaszczyt poinformować, że projekt dobiegł końca. W ramach podjętych działań utworzone zostały cztery grupy seniorów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji cyfrowych. Łącznie w cotygodniowych zajęciach  brało udział 40 osób w wieku 65+. Szkolenia odbywały się w świetlicach wiejskich: Kłobuczynie i Wierzchowicach oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gaworzycach. 
Podczas zajęć uczestnicy projektu mieli zapewnione materiały edukacyjne oraz poczęstunek, a na ostatnim spotkaniu absolwentom kursu wręczone zostały certyfikaty oraz tablety, na których wcześniej zgłębiali umiejętności komputerowe. Seniorzy podczas spotkań uczyli się jak obsługiwać tablet i jak sprawnie poszukiwać informacji w Internecie. Ponadto nasi e-seniorzy opanowali umiejętność posługiwania się najbardziej użytecznymi i popularnymi programami komputerowymi, a także komunikowania się oraz czerpania informacji z portali społecznościowych.
Niewątpliwym sukcesem projektu jest to, że jego beneficjenci oprócz podniesienia swoich kompetencji cyfrowych, mieli również możliwość atrakcyjnego i aktywnego spędzenia czasu w doborowym towarzystwie oraz miłej atmosferze. Wszyscy uczestnicy podkreślają jak ważny był dla nich udział w tym przedsięwzięciu. Na zakończenie projektu odbyła się wycieczka do Szklarskiej Poręby.
Cieszymy się, że możemy włączać się w działania na rzecz mieszkańców naszej gminy, szczególnie tak ambitnych, zorganizowanych i chętnych do samorozwoju w każdym wieku. Gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych rezultatów. Mamy nadzieję, że zdobyte umiejętności będą wykorzystywane przez naszych seniorów w codziennym życiu.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 W niedzielę, 20 października, w Koźlicach odbyło się uroczyste otwarcie Otwartej Strefy Aktywności, czyli placu zabaw połączonego z plenerową siłownią. W uroczystości otwarcia uczestniczyli: Wójt Gminy Gaworzyce Jacek Szwagrzyk, Przewodniczący Rady Gminy Gaworzyce Edward Białek, Radny Gminy Gaworzyce Zbigniew Kubas, sołtys wsi Koźlice Maciej Wota, Ksiądz Proboszcz Lech Świdziniewski, jak również mieszkańcy dla których ta inicjatywa została zrealizowana. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali sołtys wsi Maciej Wota i Przewodniczący Rady Gminy Gaworzyce Edward Białek. Na terenie tak zwanej "OSY" mieszkańcy mogą korzystać nie tylko z urządzeń do różnych ćwiczeń, ale także z nowych ławek i terenu do wypoczynku. Z urządzeń rekreacyjnych korzystać mogą zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Otwarcie obiektu zostało połączone ze świętem pieczonego ziemniaka. Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy Gaworzyce oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży.

Na realizację inwestycji Wójt Gminy Gaworzyce po raz drugi pozyskał środki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja  2019” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Fundacji KGHM Polska Miedź.
Całkowity koszt budowy stref to 76.861,57 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa – 38.430,00 zł, KGHM Polska Miedź – 37.000,00 zł oraz wkład własny 1.431,57 zł.

 

GALERIA ZDJĘĆ

Zawiadamiam, że XV SESJA RADY GMINY GAWORZYCE
odbędzie się 28 października 2019 r. o godz. 13.00
w Sali Rajców Urzędu Gminy w Gaworzycach

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gaworzyce na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany granic Aglomeracji.
10. Sprawy różne, w tym:

1) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych Gminy Gaworzyce,
2) Informacja Wójta Gminy Gaworzyce na temat analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych.
11. Zakończenie obrad.

                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                              Edward Białek

Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na drodze gminnej 1000111D (powiat polkowicki) oraz drodze gminnej 100047D (powiat głogowski) w terminie od 21.10.2019 r. w celu wykonania robót polegających na budowie nawierzchni tymaczasowych na trasie transportu elementów turbin wiatrowych na odcinku Gostyń przez wieś Witanowice do wsi Kłoda - objazd.

 

POBIERZ ZAWIADOMIENIE

OGŁOSZENIE 
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Gaworzycach
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko – nauczyciel wychowania przedszkolnego
w Publicznym Przedszkolu w Gaworzycach


Przedmiot naboru:
1. Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego;
2. Miejsce wykonywania pracy: Publiczne Przedszkole w Gaworzycach, ul. Szkolna 211 A, 59-180 Gaworzyce
3. Okres zatrudnienia: od 1 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.
4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo
5. Wymiar etatu: pełen etat
 
Wymagania niezbędne wobec kandydata:
1. Wykształcenie wyższe (licencjat - wychowanie przedszkolne).
2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
6. Wysoka kultura osobista. 


Wymagania dodatkowe:
1. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
2. Umiejętność pracy w zespole, w tym: cierpliwość i opanowanie.
3. Komunikatywność - łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi.
4. Kreatywność.
 
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni dostarczyć następujące dokumenty:
1. CV oraz list motywacyjny.
2. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
5. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów, potwierdzające dotychczasowe okresy zatrudnienia.


Dokument CV oraz list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922).


Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinne być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w Publicznym Przedszkolu w Gaworzycach, ul. Szkolna 211A, 59-180 Gaworzyce-w zaklejonej kopercie do dnia 29.10.2019 roku do godz. 15.00.


Kopertę należy opisać:
Imię i nazwisko kandydata
Adres do korespondencji
Publiczne Przedszkole w Gaworzycach
ul. Szkolna 211 A
59-180 Gaworzyce
„Nabór na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Gaworzycach"
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Wybór kandydatów zostanie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną z osobami spełniającymi wstępne kryteria.
Po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola.

 

                                                                                                                                           Dyrektor Publicznego Przedszkola w Gaworzycach 
                                                                                                                                                                                Ala Cieślak

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń