Gmina Gaworzyce - Aktualności

Wczoraj miejscowość Kłobuczyn odwiedziła 4-osobowa Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli różnych instytucji i środowisk by ocenić wieś w konkursie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w konkursie "Piękna Wieś Dolnośląska 2019"  w kategorii na „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”.


Kłobuczyn, który do programu "Odnowa Wsi Dolnośląskiej" dołączył w 2014 r. do oceny zgłosił projekt: „Zielona Oaza – rewitalizacja terenów zielonych poprzez tworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji”. Niewykorzystany i zaniedbany teren zielony w centrum miejscowości – przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej, został zagospodarowany poprzez stworzenie miejsca do rodzinnego relaksu. W ramach przedsięwzięcia cały teren uprzątnięto, odchwaszczono,  wyrównano i obsiano trawą. Zasadzone zostały drzewa i wykonane klomby z krzewami wieloletnimi. Następnie wykonano: trzy stanowiska go gry w mini golfa, które wyposażono w przeszkody i akcesoria go gry, boisko do badmintona,  ścieżkę zmysłów oraz  trawnik do gier i zabaw plenerowych.  Dla najmłodszych zakupiono „dmuchańca”  który uatrakcyjni najmłodszym imprezy plenerowe.  Wspólnie z placem zabaw i siłownią zewnętrzną  stworzyło to ciekawy kompleks rekreacyjny i znacząco wpłynęło na atrakcyjność tego terenu.  Przyczyniło się do poprawy komfortu użytkowników tego terenu i znacząco wpłynęło na estetykę miejscowości. 

 

Od 17 czerwca 2019 roku studenci Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie pod kierunkiem dr hab. Grażyny Schulze-Głazik, kierownika Katedry Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych podjęli się prac konserwatorskich i restauratorskich na ścianie tęczowej w nawie kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kłobuczynie.
W ramach prac zostanie odsłonięte malowidło z przedstawieniem Golgoty z przełomu XIX i XX wieku, obecnie zakryte przez namalowaną na nim w latach 70. XX wieku scenę z Matką Boską Częstochowską w otoczeniu świętych, którą przemalowano w latach 90. Po odsłonięciu będzie można zweryfikować stan zachowania przedstawienia Golgota oraz być może fragmentarycznie zachowanej warstwy spodniej z poł. XVII wieku (?) oraz podjąć decyzje dotyczące eksponowania odsłoniętych warstw. Odsłonięte malowidło zostanie poddane zabiegom konserwatorskim i restauratorskim, mającym powstrzymać procesy jego niszczenia oraz przywrócić mu jego walory artystyczne i estetyczne. Warstwa malarska po doczyszczeniu zostanie utrwalona. Miejsca odspojeń tynku zostaną podklejonezastrzykami wzmacniającymi i wypełniającymi odspojenia, a w miejscach ubytków zostaną założone kity z zaprawy wapienno-piaskowej oraz pobiały. W ramach zabiegów estetycznych zostaną uzupełnione ubytki warstwy malarskiej, aby uczytelnić ikonografię i kolorystykę malowidła.
Malowidło z przedstawieniem Golgoty przywróci ścianie tęczowej jej wcześniejszy wygląd, co wraz z historią kościoła św. Jadwigi będzie atrakcją dla zwiedzających.

IMiGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 24.06.2019 r. o godz. 12.06 ostrzeżenie meteorologiczne:

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: powiaty: Jelenia Gora(44), jeleniogorski(44), kamiennogorski(41), kłodzki(44), lubański(41), lwowecki(43), Wałbrzych(40), wałbrzyski(42)
Ważność: od godz. 13:00 dnia 25.06.2019 do godz. 18:00 dnia 26.06.2019
Prawdopodobieństwo: 85%
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura
minimalna w nocy od 16°C do 17°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 dolnośląskie (8 powiatow) od 13:00/25.06 do
18:00/26.06.2019 temp. maks 30-32 st, temp min 16-17 st. Dotyczy powiatow: Jelenia Gora, jeleniogorski, kamiennogorski, kłodzki, lubański, lwowecki, Wałbrzych i wałbrzyski.
RSO: Woj. dolnośląskie (8 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach
Uwagi: Brak.


Zjawisko/Stopien zagrożenia: Upał/2
Obszar: (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bolesławiecki(39), dzierżoniowski(39), głogowski(34), gorowski(35), jaworski(35),
Legnica(35), legnicki(35), lubiński(33), milicki(37), oleśnicki(36), oławski(35), polkowicki(34),
strzeliński(34), średzki(34), świdnicki(36), trzebnicki(37), wołowski(34), Wrocław(35), wrocławski(36), ząbkowicki(39), zgorzelecki(38), złotoryjski(36)
Ważność: od godz. 13:00 dnia 25.06.2019 do godz. 18:00 dnia 26.06.2019
Prawdopodobieństwo: 90%
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura
minimalna w nocy od 18°C do 20°C.
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 dolnośląskie (22 powiatow) od 13:00/25.06 do
18:00/26.06.2019 temp. maks 30-34 st, temp min 18-20 st. Dotyczy powiatow: bolesławiecki,
dzierżoniowski, głogowski, gorowski, jaworski, Legnica, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki,
oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wołowski, Wrocław, wrocławski,
ząbkowicki, zgorzelecki i złotoryjski.
RSO: Woj. dolnośląskie (22 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi: Brak.

Zawiadamiam, że XI SESJA RADY GMINY GAWORZYCE
odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godz. 14.30
w Sali Rajców Urzędu Gminy w Gaworzycach

 


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.
7. Raport o stanie Gminy Gaworzyce za 2018 rok:

a) debata nad raportem o stanie gminy.
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gaworzyce.
8. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za 2018 rok:
a) przedstawienie sprawozdania finansowego gminy, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Gaworzyce sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaworzyce dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Gaworzyce sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,
d) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaworzyce w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gaworzyce,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaworzyce w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gaworzyce,
f) dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy Gaworzyce za 2018 rok w świetle przedstawionych sprawozdań, opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2018 r.,
h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gaworzyce.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Domu Kultury "Jowisz" w Gaworzycach za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaworzycach za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika do sądu powszechnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gaworzyce na 2019 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
17. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                                        Edward Białek

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń