Gmina Gaworzyce - Aktualności

Deklarację podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego podpisali dziś (28.01) w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy przedstawiciele 31 samorządów Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym Gmina Gaworzyce, którą reprezentowała Anita Stangret, Sekretarz Gminy.
Samorządowcy wyrazili wolę współpracy na rzecz ustanowienia partnerstwa pogłębiającego współdziałanie i integrację terytorialną celem zoptymalizowania wykorzystania szans i potencjałów rozwojowych w przyszłym okresie programowania budżetu Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027.
Samorządowcy zadeklarowali również m.in. podjęcie wspólnych prac na rzecz opracowania strategii rozwoju Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (LGOF). Obejmie ona m. in. diagnozę obszarów wymagających intensywnego wsparcia, jak również określi potencjał rozwojowy podregionu. Pozwoli to na zidentyfikowanie wyzwań, wizji, celów i zdań stojących przed LGOF.

 

Podpisana Deklaracja nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych, ani prawnych. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy samorządami zostaną uregulowane w odrębnych porozumieniach bądź umowach.


Wójt Gminy Gaworzyce Jacek Szwagrzyk, podkreśla, że podpisanie dzisiejszej Deklaracji, to szansa dla samorządów Zagłębia Miedziowego, na zintensyfikowanie działań i potencjałów rozwojowych gmin na rzecz zrównoważonego rozwoju Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Cenna inicjatywa samorządów, które chcą współpracować a nie rywalizować w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Wójt Gminy Gaworzyce przypomina mieszkańcom o zagrożeniu dla zdrowia i środowiska, jakie powoduje spalanie odpadów (szczególnie tworzyw sztucznych) w piecach. Spalanie nawet niewielkich ilości odpadów komunalnych zatruwa wszystko wokół nas truciznami znacznie groźniejszymi niż cyjanek potasu.

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT


• w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,


•    w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Urząd Gminy w Gaworzycach przypomina o należnej opłacie od posiadania psa, która obowiązuje na terenie Gminy Gaworzyce zgodnie z uchwałą nr IX/84/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
Opłata od posiadania psów w wysokości 10 zł płatna jest bez wezwania na rachunek bankowy gminy numer 21 8649 1060 2007 7001 1223 0007 do dnia 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia tego obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.


Zgodnie z art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. opłaty za posiadanie psa nie pobiera się od:
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Nie tak dawno bo 22 stycznia  2020 roku gościliśmy w naszej Gminie przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Grębocic. Organizatorem spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach, a miejscem spotkania sala kominkowa pałacu.
UTW w Grębocicach działa już 11 lat. W chwili obecnej zrzesza aż 93 żaków. To seniorzy zamieszkujący Gminę Grębocice. Słuchacze Uniwersytetu biorą czynny udział między innymi w warsztatach wokalno-instrumentalnych, tanecznych, teatralnych, plastycznych, informatycznych, ceramicznych. Uczestniczą w Aqa aerobiku. Zwiedzają Polskę i nie tylko,wyjeżdżają  do teatrów ,oper,operetek. Żacy uczestniczą w wielu akcjach wspierających potrzebujących. Członkowie Uniwersytetu są żywym dowodem na to, że życie na emeryturze może być piękne. Opiekunem grupy jest Pani Renata Przybylska, która z zawodu jest bibliotekarzem. Swoja pracą poświadcza jak wszechstronnym zawodem jest dziś zawód bibliotekarza.
Z wizytą do nas przyjechała Grupa Wokalno- Instrumentalna ,,Konsonans” i Grupa Teatralna ,,Młodzi duchem” ze sztuką ,,Poskromienie złośnicy”.W wykonaniu seniorów mogliśmy usłyszeć znane polskie przeboje muzyczne. W spotkaniu oprócz mieszkańców Gaworzyc liczną grupę reprezentowali  mieszkańcy Wierzchowic, Kłobuczyna, Dalkowa Śremu, Grabika i nie tylko. Jest nam niezmiernie miło, że zechcieli Państwo skorzystać z naszego zaproszenia.
Seniorom z Grębocic jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Liczymy,że to pierwsze ale nie ostatnie nasze spotkanie.

 

                                                                                                                                     Nadesłano: Gminna Bilbioteka Publiczna w Gaworzycach

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

asf