Gaworzyce, dnia 10 maja 2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. )w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),
z a w i a d a m i a m, że Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WOOŚ4242.113.2016.AK.4 z dnia 28 kwietnia 2017 r. (data wpływu 04.05.2017 r. ) poinformował o nowym terminie - tj. do dnia 29 maja 2017 r. , uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa i uruchomienie instalacji do chowu i hodowli kur niosek w maksymalnej liczbie 480 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DPJ) na terenie działki o numerze ewidencyjnym 27/8 w Dzikowie, obręb 0002 Gaworzyce, gmina Gaworzyce”z uwagi na fakt, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w trakcie trwającej obecnie analizy dokumentacji stwierdza, że przedłożona w ramach prowadzonego postępowania dokumentacja będzie wymagała wyjaśnienia i skorygowania informacji w niej zawartych i jest w trakcie przygotowywania pisma wzywającego Inwestora do jej uzupełnienia.

W związku z powyższym postępowanie w przedmiotowej sprawie nie może zostać zakończone w ustawowym terminie. Ustala się nowy termin zakończenia sprawy : do dnia 30 czerwca 2017 r.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 KPA stronie przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, prawo zgłaszania wniosków i dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Jednocześnie zgodnie z art. 41 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniechania tego obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

                                                                                                      Zastępca Wójta

                                                                                                (-) Beata Taczyńska-Pietruś 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

 

 

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 335
  • |
  • Wczoraj 371
  • |
  • W tym tygodniu 706
  • |
  • W tym miesiącu 7142
  • |
  • Razem 311745