Gmina Gaworzyce - Aktualności

alt

 

Zapytanie ofertowe

dotyczy projektu pn. „Wzrost dostępu do edukacji ludności wiejskiej z terenu Gminy Gaworzyce”

 

 

Łączna wartość zamówienia we wszystkich blokach niniejszego projektu, została oszacowana na kwotę poniżej 14 tysięcy euro (w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., - Prawo zamówień publicznych – tj. Dz. U. z 2010 r., poz. 769), przy udzielaniu niniejszego zamówienia ma zastosowanie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie stosuje się tej ustawy oraz procedur w niej określonych.

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gaworzyce

ul. Okrężna 85,

59-180 Gaworzyce

Tel. 76 8316 285 wew. 44

Faks. 76 8316 286

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia: „Kurs prawa jazdy kat. B ”, w wymiarze: 30 godzin kursu teoretycznego oraz 30 godzin kursu praktycznego dla 20 uczestników projektu pn.: „Wzrost dostępu do edukacji ludności wiejskiej z terenu Gminy Gaworzyce” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opis zamówienia znajduje się w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1).

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od 3 grudnia 2012 r. do 20 maja 2013 r. (zgodnie z harmonogramem projektu; harmonogram zostanie ustalony z Wykonawcą przed podpisaniem umowy).

Miejsce wykonania zamówienia: Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 211, 59-180 Gaworzyce.

4. Wszelkich informacji dotyczących realizacji zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu udzielają pracownicy Biura Projektu, które znajduje się w Urzędzie Gminy w Gaworzycach ul. Okrężna 85, pokój nr 21, 59-180 Gaworzyce (tel. 76 83 16 285 wew. 44.

5. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena brutto (cena oferty musi być podana w kwocie brutto i wyrażona w polskich złotych z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku).

6. Wykonawcy chcący wziąć udział w postępowaniu winni w wyznaczonym terminie złożyć:

-  formularz ofertowy – załącznik nr 2

- oświadczenie – załącznik nr 3

7. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym warunki płatności, obowiązki, uprawnienia określone zostały w załączonym do zapytania ofertowego wzorze umowy – załącznik nr 4.

8. Termin związania ofertą:  15 dni.

9. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy  sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

10. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć  do 30 listopada do godz. 1100 w sekretariacie Urzędu Gminy Gaworzyce ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce lub przesłać faxem na nr 76 831-62-86 bądź  drogą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

11.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

12.Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Załączniki

Wój Gminy

(-) Jacek Szwagrzyk

Obchody rocznicy odzyskania niepodległości odbyły się w naszej gminie 10 listopada. Rozpoczęły się Mszą Świętą, którą odprawił ks. proboszcz Lech Świdziniewski. W sali pałacu z udziałem Wójta Gminy pana Jacka Szwagrzyka i przewodniczącego Rady Gminy pana Romana Urbaniaka odbyło się uroczyste spotkanie z kombatantami, sybirakami i seniorami naszej gminy W programie artystycznym wystąpiły dzieci i młodzież z Domu Kultury, oraz zespół górali czadeckich "Dawidenka". Specjalnie na tę uroczystość artyści z Zielonej Góry zaprezentowali "Koncert Polski", prezentując utwory znanych polskich kompozytorów. Impreza dofinansowana była ze środków Związku Gmin zagłębia Miedziowego.

Przejdź do galerii.

21 października 2012 r.  o godzinie 15.30 Biblioteka w Kłobuczynie zorganizowała spotkanie dla Seniorów.  Spotkanie miało charakter integracyjny łączący najstarsze pokolenie wsi z najmłodszym . Dzieci i młodzież korzystający z Biblioteki w Kłobuczynie przygotowały dla Seniorów program artystyczny – teatrzyk kukiełkowy, recytowały wiersze, grały na instrumentach. Dodatkowo bibliotekarz przygotował dla Seniorów propozycje biblioteczne – książki o różnej tematyce z dużymi literami oraz audiobooki- wszystko po to aby Starsi Ludzie czuli się w naszej Bibliotece dobrze i przekonali się że Biblioteka jest otwarta również na ich potrzeby. Po programie artystycznym  był słodki miedzy pokoleniowy poczęstunek, podczas którego Seniorzy opowiadali różne historie z czasów, kiedy sami byli dziećmi, recytowali wiersze swojego dzieciństwa, a nawet zaśpiewali piosenkę! Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze.  Po tych doświadczeniach wiemy na pewno, że spotkanie powtórzymy już niebawem w okresie Bożonarodzeniowym.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Gaworzyce
z dnia 06.11.2012 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Gaworzyce zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.
 1. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 09.11.2012 r. do 20.11.2012 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Gaworzyce ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce.

 

Wójt Gminy Gaworzyce

(-) Jacek  Szwagrzyk

Zarządzenie w sprawie konsultacji

Formularz konsultacji

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

DOM KULTURY „JOWISZ”

w Gaworzycach

serdecznie zaprasza

uczniów szkół gimnazjalnych

do udziału w

XII  POWIATOWYM   KONKURSIE  RECYTATORSKIM

„ KOCHAM CIĘ OJCZYZNO”

który odbędzie się w dniu 22.11.2012 r.  o godz.10.00 w sali pałacu  Domu Kultury

W załączeniu regulamin i kartę zgłoszenia, którą należy przesłać do dnia 12.11.2012 r. na adres:


Dom Kultury „Jowisz”

ul. Główna 1b

59- 180 Gaworzyce

 

Do pobrania:

- Regulamin Konkursu Recytatorskiego "Kocham Cię Ojczyzno",

- Karta zgłoszeniowa.


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 426
 • |
 • Wczoraj 443
 • |
 • W tym tygodniu 426
 • |
 • W tym miesiącu 7931
 • |
 • Razem 392451