Gmina Gaworzyce - Aktualności


W Gimnazjum Publicznym w Gaworzycach
od stycznia 2012 roku
przeprowadzana jest akcja profilaktyczna
"CHRONIĘ ŻYCIE PRZED RAKIEM".


Gminy zrzeszone w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego wspólnie z realizatorem programu PCUZ w Polkowicach finansują szczepienia 15 letnich dziewczynek (rocznik 1996) przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego wywołującego raka szyjki macicy.

W poniedziałek 9 stycznia 2012 r. odbyła się kampania informacyjno-edukacyjna dla uczniów klasy III gimnazjum a w czwartek 12 stycznia w gabinecie pielęgniarki szkolnej odbyły się pierwsze szczepienia wszystkich uczennic III klasy gimnazjum; szczepionka składa się z 3 dawek w schemacie 0-2-6 (miesięcy).

Człowiek - najlepsza inwestycja

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy


Gmina Gaworzyce zawiadamia, iż dnia 4 stycznia 2012 r. wybrany został wykonawca na zakup i dostawę sprzętu korekcyjnego w ramach projektu pn.: „Postaw na postawę – Diagnoza, Edukacja i Profilaktyka Wad Postawy – Szkoła Podstawowa w Gaworzycach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet  IX. Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na  obszarach wiejskich.

 

Informujemy, że w wyznaczonym terminie złożono 5 ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy KLUBBEN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Złożona oferta spełniała warunki stawiane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

 

Formularz dokumentujący wybór wykonawcy

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Informujemy, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna
-art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),

 

 

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie I-III 2012 r.

 

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

 

Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Czytaj więcej: 2012-01-04 Informacja

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach informuje, że ogłasza rekrutacje zainteresowanych osób do udziału w projekcie systemowym pt. „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gaworzyce” dla osób korzystających z pomocy Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach  w ramach Priorytetu VII ”Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

w dniach od 23-01-2012 do 31-01-2012 w godz. od 8:00 do 15:00 w Biurze Projektu w budynku GOPS przy ul.Okrężna 85, pok. nr 3. odbędzie się rekrutacja do projektu

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
a) korzysta z pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach,
b) jest osobą bezrobotną - w szczególności długotrwale bezrobotną,  nieaktywną zawodowo, poszukującą pracy, zagrożoną wykluczeniem społecznym i znajduje się w wieku aktywności zawodowej (18-50lat).
Kandydaci powinni złożyć w momencie zgłoszenia następujące dokumenty:
- oświadczenie o zapoznaniu się z celami , założeniami  i realizacją projektu oraz wyrazić zgodę  na uczestnictwo w Projekcie, ( do pobrania u swojego pracownika socjalnego w Biurze Ośrodka Pomocy Społecznej)
- dowód osobisty potwierdzającą dane personalne i adres zamieszkania,
- zaświadczenie z PUP potwierdzające status osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy).

Gmina Gaworzyce zaprasza do złożenia oferty na potrzeby realizacji projektu pn.: „Postaw na postawę – Diagnoza, Edukacja i Profilaktyka Wad Postawy – Szkoła Podstawowa w Gaworzycach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet  IX. Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na  obszarach wiejskich.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu  korekcyjnego według poniższego  zestawienia:

1)         Piłki rehabilitacyjne

2)         Taśmy  rehabilitacyjne

3)         Redondo

4)         DynAir dysk korekcyjny

5)         Podesty równoważne

6)         Komplet  małych piłek lekarskich

7)         Półjeże senso

8)         Ringo, przybór terapeutyczny.


Zapytanie ofertowe

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 199
  • |
  • Wczoraj 438
  • |
  • W tym tygodniu 1181
  • |
  • W tym miesiącu 11516
  • |
  • Razem 354301