Gmina Gaworzyce - Aktualności

W Szkole Podstawowej w Gaworzycach realizowane są dwa projekty edukacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach”,

Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W projekcie udział bierze 88 uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach wyrównawczych: „Potrafię przeczytać”, „Lubię matematykę”, „Zabawa zgłoskami” – zajęcia logopedyczne oraz w gimnastyce korekcyjnej, a także zajęciach przyrodniczo-matematycznych rozwijających zainteresowania uczniów oraz w zajęciach socjoterapeutycznych.

„Postaw na postawę” – Diagnoza, Edukacja i Profilaktyka Wad Postawy – Szkoła Podstawowa w Gaworzycach”,

Priorytet  IX. Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na  obszarach wiejskich.

Projekt zakłada udział 110 dzieci: w tym 52 dziewcząt i 58 chłopców. W ramach projektu przeprowadzone zostały bezpłatne badania dla dzieci: komputerowe badanie postawy ciała, komputerowe badanie stóp oraz testy funkcjonalne mięśni. Wyniki badań przedstawione zostały rodzicom podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego. Dzieci u których wykryto wady postawy zostały skierowane na bezpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.


Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Tytuł projektu: „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gaworzyce”
Czas trwania projektu: od 01.03.2012 do 30.11.2012 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu Gminy Gaworzyce złożył wniosek o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest skierowany do osób korzystających z pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej (18-50 lat), bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w tym uczących się, a także niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W projekcie weźmie udział 14 osób z Gminy Gaworzyce. Rekrutacja uczestników do projektu polegała na analizie akt GOPS oraz przy współpracy PUP w Polkowicach. Spośród wytypowanych osób komisja rekrutacyjna wyłoniła uczestników projektu i listę rezerwową.

Ze wszystkimi uczestnikami zostaną podpisane kontrakty socjalne. Uczestnicy otrzymają także wsparcie finansowe.

W ramach projektu zaplanowano:

1. kurs na prawo jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem,

 2. kurs komputerowy z obsługą kas fiskalnych,

 3. kurs wykańczanie wnętrz – prace remontowo- budowlane,

 4. trzy dniowy wyjazd połączony z warsztatami z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i administracyjnego dostosowane do klientów GOPS ,,Lepiej żyć dzięki znajomości prawa”,

5. warsztaty pt. ,,Rodzina bezpieczna finansowo – zaplanuj swoją przyszłość”

6. warsztaty kompetencyjne z doradcą zawodowym.

Realizacją projektu kieruje zespół projektowy:

Zarząd nad projektem sprawuje: Krystyna Joniec (kierownik GOPS)

Koordynator projektu: Helena  Korościel (pracownik socjalny)

Asystent koordynatora: Józefa Jacukiewicz (specjalista d.s świadczeń rodzinnych)

Obsługa księgowa: Grażyna Soja

Kontrakty socjalne będą prowadzone przez pracowników socjalnych.
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Tytuł projektu: „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gaworzyce”
Czas trwania projektu: od 01.03.2012 do 30.11.2012 r.
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu Gminy Gaworzyce złożył wniosek o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest skierowany do osób korzystających z pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej (18-50 lat), bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w tym uczących się, a także niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W projekcie weźmie udział 14 osób z Gminy Gaworzyce. Rekrutacja uczestników do projektu polegała na analizie akt GOPS oraz przy współpracy PUP w Polkowicach. Spośród wytypowanych osób komisja rekrutacyjna wyłoniła uczestników projektu i listę rezerwową.

 

Ze wszystkimi uczestnikami zostaną podpisane kontrakty socjalne. Uczestnicy otrzymają także wsparcie finansowe.

W ramach projektu zaplanowano:

1. kurs na prawo jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem,

 2. kurs komputerowy z obsługą kas fiskalnych,

 3. kurs wykańczanie wnętrz – prace remontowo- budowlane,

 4. trzy dniowy wyjazd połączony z warsztatami z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i administracyjnego dostosowane do klientów GOPS ,,Lepiej żyć dzięki znajomości prawa”,

5. warsztaty pt. ,,Rodzina bezpieczna finansowo – zaplanuj swoją przyszłość”

6. warsztaty kompetencyjne z doradcą zawodowym.

Realizacją projektu kieruje zespół projektowy:

Zarząd nad projektem sprawuje: Krystyna Joniec (kierownik GOPS)

Koordynator projektu: Helena  Korościel (pracownik socjalny)

Asystent koordynatora: Józefa Jacukiewicz (specjalista d.s świadczeń rodzinnych)

Obsługa księgowa: Grażyna Soja

Kontrakty socjalne będą prowadzone przez pracowników socjalnych. 

 

Główny Urząd Statystyczny (GUS) corocznie przeprowadza na terenie całego kraju Reprezentacyjne Badania Gopspodarstw Rolnych.

Badania realizowane są przez pracowników urzędów statystycznych - ankieterów w wylosowanych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego.

Czjtaj więcej

Dnia 27 marca br., Wójt Gminy Gaworzyce – Pan Jacek Szwagrzyk  przy asyście Pani Elżbiety Litwin – Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gaworzycach, dokonał aktu dekoracji medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczeni zostali Państwo Maria i Władysław Soroko z Kłobuczyna. Uroczystość odbyła się w domu Jubilatów.

Państwo Soroko przyjechali do powojennej Polski z okolic Grodna i osiedlili się w Kłębanowicach, gmina Radwanice. Do Kłobuczyna przybyli w  roku 1969 i tutaj wychowali swoje dzieci, doczekali się wnuków a nawet prawnuczki i tutaj szczęśliwie żyją do dnia dzisiejszego.

Życzymy Szanownym Jubilatom doczekania w dobrym zdrowiu kolejnych jubileuszy!

Szanowni Rolnicy,

Hodowcy zwierząt gospodarskich

Zdrowa, bezpieczna i dobra polska żywność jest naszym skarbem narodowym. Stały wzrost popytu na polskie mięso, mleko i jaja oraz produkty przetworzone jest źródłem dochodu dla wielu polskich rodzin.

Mając na względzie bezpieczeństwo produkowanej w Polsce żywności, zwracam się do Państwa z apelem i przypomnieniem o obowiązku posiadania w gospodarstwie dokumentacji potwierdzającej leczenie zwierząt.

Proszę pamiętać, że każdorazowe zastosowanie przez lekarza weterynarii produktów leczniczych powinno zakończyć się wystawieniem dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Nieudokumentowane leczenie zwierząt gospodarskich może skutkować utratą części lub całości dopłat bezpośrednich.

Dokument potwierdzający leczenie zwierząt w gospodarstwie powinien być przechowywany przez okres pięciu lat. Na dokumencie tym powinien znajdować się podpis rolnika oraz podpis i pieczątka lekarza weterynarii.

Szanowni Państwo!

Żądajcie od lekarzy weterynarii leczących Wasze zwierzęta wystawiania takiego dokumentu. Jest to Państwa niezbywalne prawo i obowiązek lekarzy weterynarii leczących zwierzęta gospodarskie.

Główny  Lekarz  Weterynarii

Janusz Związek

DOTYCZY    SZKÓD,     KTÓRE     WYSTAPIŁY   W    UPRAWCH    ZBÓŻ    OZIMYCH

W związku z licznie występującymi szkodami w uprawach zbóż ozimych spowodowanych złym przezimowaniem Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu informuje: Rolnicy ubiegający się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny i kwalifikowany przed przyoraniem plantacji są zobowiązani do złożenia w OT ARR we Wrocławiu oświadczenia o wystąpieniu szkody w uprawach – Załącznik nr 7 do „Warunków uzyskania dopłaty…” – dostępny na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl

Po złożeniu oświadczenia rolnik może zaorać plantację (bez konieczności kontroli plantacji przez pracowników OT ARR we Wrocławiu). Złożone oświadczenie wraz z wnioskiem o dopłatę do zużytego materiału siewnego daje podstawę do ubiegania się o dofinansowanie do materiału siewnego wysianego na wymarzniętej plantacji.

W przypadku ponownego zakupu i zużycia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany na wymarzniętej plantacji rolnikowi również przysługuje dofinansowanie po złożeniu nowego wniosku

Dyrektor OT ARR we Wrocławiu

Jacek Sołtys

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 504
  • |
  • Wczoraj 605
  • |
  • W tym tygodniu 2671
  • |
  • W tym miesiącu 10245
  • |
  • Razem 267019